ارائه صنايعدستى خارجى در مكانهاى فرهنگى ممنوع شد

TOURISM - - ايرانسرا -

مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى گيــلان بيان كرد: به منظور حمايت از هنرمندان هنرهاى ســنتى و صنايعدســتى ايران، ارائه صنايعدســتى خارجى در مكانهاى فرهنگى ممنوع شد. رضا عليزاده در گفتوگو با ايرنا اظهار كرد: همچنين براى حمايت از هنرمندان و توليدكنندگان صنايعدستى به مسئولان سازمانها، ادارهها و نهادهاى استان توصيه ميشود با اهداى توليدات صنايعدســتى در مراسم و جشنها از اين هنر ســنتى حمايت كنند. وى افزود: از 90 رشته صنايعدستى گيلان 71 رشــته فعال اســت و تاكنون 6هزار و 298 هنرمند هنرهاى سنتى و صنايعدستى استان بيمه شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.