توقيف رواديد به معنى عدم صدور مطلق نيست

توضيح سفير آمريكا درباره لغو صدور رواديد براى شهروندان تركيه

TOURISM - - جهانسرا -

ســفير آمريكا در آنــكارا در بيانيــهاى دربــاره تعليق ارائه خدمات رواديد غيرمهاجرتى به شهروندان تركيه در نمايندگىهاى ديپلماتيك آمريكا در تركيه توضيحاتى ارائه كرد.

به گزارش ايســنا و به نقــل از خبرگزارى آناتولى، جان بس، ســفير آمريكا در تركيه كه اكنون به كشورش باز گشته است، در بيانيهاى خطاب به شهروندان تركيه گفت: اگر شما رواديد معتبرى داريد، هنوز مىتوانيد به آمريكا ســفر كنيد و اگر مىخواهيد براى اخــذ رواديد اقــدام كنيد، مىتوانيد به ســفارت آمريكا يا يكي از كنسولگرىهاى ما خارج از تركيه مراجعه كرده و آزادانه اين كار را انجام دهيد.

»بــس« اضافه كــرد: تصميم تعليــق خدمات ارائــه رواديد غيرمهاجرتى در سفارت آمريكا و كنسولگرىهاى ما در تركيه بعد از ناكامى در جمعآورى اطلاعات از مقامات تركيه درباره چرايى بازداشــت يكى از كاركنان كنسولگرى آمريكا در استانبول، اتخاذ شــد. وى افزود: با وجود تلاشهاى بســيار ما براى دانستن دلايل بازداشــت اين فرد، قادر نيســتيم اعلام كنيم كه چرا و به چه دليل اين اتفاق افتاده است. شواهدى در اينباره به ما ارائه نشده است.

ايــن فرد در دفتــرى براى تقويت همكارىهــاى قانونى ميان مقامات تركيه و همچنين تضمين امنيت شهروندان تركيه و آمريكا كار مىكرد. همچنين همكار ما در طول بازداشتش اجازه دسترسى كافى با وكيلش را نداشته است. سفير آمريكا در آنكارا ادامه داد: كاركنان محلى ما شهروند تركيه هستند.

ما از آنها انتظار داريم كه قوانين تركيه را مانند هر شــهروند ديگرى رعايت كنند اما آنها حق دارند از حفاظت قانونى مناســب برخوردار شــوند. ازجمله اينكه براســاس قانون اساســى تركيه و ديگر اصول مدرن دمكراسى، تا زمانىكه گناهكاربودن آنها ثابت شــود، فرض بر آن باشد كه بىگناه هستند. وى تأكيد كرد: تصميم اتخاذشده باعث ناراحتى بسيارى شده و ما اميدواريم كه چندان به درازا نكشد و بهزودى اين اتفاق پايان يابد. ما نمىتوانيم پيشبينى كنيم كه اين مسئله چه زمانى حل خواهد شد.

چنــد روز پيش ســفارت آمريــكا در آنكارا اعــلام كرد كه خدمــات ارائــه رواديد غيرمهاجرتــى به شــهروندان تركيه را در ســاختمانهاى ديپلماتيــك خــود در تركيه به تعليــق درمىآورد. در مقابل ســفارت تركيه در واشــنگتن نيز به هميــن اقدام متقابل پرداخت. اين تصميم پس از بازداشت متين توپوز، يكى از كاركنان محلى كنســولگرى آمريكا در اســتانبول به اتهــام ارتباط با يك سازمان تروريستى اتخاذ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.