منع ورود به هواپيما براي 3 زن چينى به دليل عمل زيبايى

TOURISM - - جهانسرا -

ماجرايى كه گريبانگير ســه زن چينى شــد، درس عبرتى براى كســانى است كه براى جراحى پلاستيك به ديگر كشورها ســفر مىكنند. به گزارش تســنيم، عمل جراحى پلاســتيك مانع سوارشــدن زنان چينى به هواپيما شــد. ســه زن چينى كه براى عمل جراحى پلاســتيك به كره جنوبى ســفر كرده بودند، پس از عمل نتوانســتند به چين برگردند. دليــل جلوگيرى از پرواز آنها اين بــود كه چهره اين 3 زن بعد از عمــل كاملاً با تصويرى كه براى گذرنامهشــان ارائه كرده بودند، متفاوت بود. ورم صورت و باندى كه دور ســر اين 3 زن بود، باعث شــد مقامات فرودگاه اجازه پرواز به آنان ندهند. به اين ســه زن گفته شــد كه تصوير گذرنامــه آنان هيچ شــباهتى با خودشــان ندارد و اجــازه پرواز ندارند. نميدانيم سرنوشت اين مسافران بختبرگشته چه خواهد بود و آيا توانستند به چين برگردند، يا همچنان بايد بهدنبال راهى براى سفر به كشورشان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.