ريلي كه ايتاليا را به ايران وصل ميكند!

تمايل ايتاليا براى همكارى با ايران در حوزه حمل و نقل ريلى

TOURISM - - جهانسرا -

مديــر پروژههاى بينالمللــى راهآهن ايتاليــا از آمادگى اين كشور براى همكارى با ايران خبر داد. چينگولانى در نشست خبرى ديروز سهشــنبه در دانشگاه علم و صنعت ايران، با تأكيد بر اينكه ايران و ايتاليا مشابهتهاى زيادى با يكديگر دارند، افزود: ازجمله آنها مىتوان به رنگ پرچم هر دو كشور اشاره كرد.

به گزارش تجارتنيوز، وى با تأكيد بر اينكه سختافزارهايى چون ناوگان، ايستگاهها و سكوها براى راهآهن حياتى است، اظهار كرد: بايد اين ســختافزار در اختيار مســافرانى باشــد كه از اين خطوط استفاده مىكنند.

چينگولانى در عين حال اين سختافزار را ابزارى براى تبادل تجربيات دانست و يادآور شــد: شركت راهآهن ايتاليا علاقه دارد كه در امــور اجرايى و بهويژه در بخش ايمنى با شــركت راهآهن ايران همكارى داشته باشد.

وى با اشــاره به برگزارى دورههاى آموزشــى در دانشــگاه علــم و صنعت ايران، خاطرنشــان كــرد: ايمنى، ارائــه خدمات به مســافران و IT ازجمله دروس ارائهشــده در اين دورهها هستند. مديــر پروژههــاى بينالمللى راهآهن ايتاليا با اشــاره به رشــد و توســعه راهآهن در اين كشــور اظهار كرد: با توجه به رشد سريع فناورىهاى مرتبط با راهآهن در ايتاليا در سالهاى اخير، زمينههاى همــكارى ما با ايــران در زمينههايى چون ســرويسهاى موبيليتى فراهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.