دستور وزير كشور عراق براى صدور رواديد اربعين در مرزها و فرودگاهها

TOURISM - - جهانسرا -

مسئول اطلاعرسانى آستان حســينى از دستور وزير كشــور عراق مبنىبر تســهيل صدور رواديد براى زائران اربعين حســينى در گذرگاههاى مــرزى و فرودگاههاى اين كشــور خبــر داد. به گــزارش خبرگزارى ايكنا بــه نقل از خبرگزارى »نون« عراق، جمالالدين شهرســتانى، مســئول اطلاعرســانى آســتان حســينى در اينباره گفــت: وزارت كشــور دســتورالعملهايى با هدف تســهيل صدور رواديد براى زائران اربعين امام حســين(ع) صادر كرده اســت. وى افــزود: در همين راســتا، صــدور رواديــد در گذرگاههاى مرزى و فرودگاههاى عراق امكانپذير خواهد بود و فرآيند صدور رواديد اربعين از امروز، 19 مهر آغاز مىشود و تا 20 صفر (18 آبان) ادامه خواهد داشــت. شهرستانى گفت: پيش از اين، وزراى كشــور ايران و عراق 22 مرداد ســال جــارى، تفاهمنامهاى در خصوص فراهمســازى تمهيدات و امكانــات لازم بهمنظور برگزارى مراســم ميليونى زيارت اربعين امضا كرده بودند. ضرورت هماهنگى مشترك ايران و عراق بهمنظور برگزارى مراســم زيارت اربعين كه شاهد حضور ميليونى زائران از كشورهاى عربى و خارجى بهويژه جمهورى اســلامى ايران اســت، ازجمله مفاد اين تفاهمنامه بهشــمار ميرود. يادآور مىشود شــهر كربلا همه ساله در چهلمين روز شهادت سرور و سالار شهيدان امام حسين(ع) كه مصادف با بيســتم ماه صفر اســت، ميزبان خيل عظيم و ميليونى زائران و ارادتمندان اباعبدالله الحسين(ع) از مناطق مختلف عراق و كشورهاى اسلامى و خارجى است و بيشتر زائران با پاى پياده خود را به اين شهر مقدس مىرسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.