استقبال هند از تسهيل صدور رواديد آمريكا براى نيروهاى مهارتى

TOURISM - - جهانسرا -

مقامــات دولتى هند طرح جديد كنگــره آمريكا در خصوص ايجاد تسهيلات براى صدور رواديد ورود به آمريكا براى نيروهاى آموزشديده را گامى براى ورود نيروهاى مهارتى هندى به آمريكا دانسته و از آن استقبال كردند.

به گزارش ايرنا، »دونالــد ترامپ« رئيسجمهور آمريكا، در هفته جارى از طرح پيشــنهادى كنگره كه براســاس آن تسهيلاتى براى صدور رواديد مهاجرتى به اين كشــور براســاس مهارت در نظر گرفته مىشود، پشتيبانى كرد.

بــه گفتــه مقامات هندى، ايــن طرح مىتواند به شــهروندان آموزشديــده و ماهر هندى بهخصوص در بخش فناورى اطلاعات كه متقاضى مهاجرت به آمريكا هستند، كمك زيادى كند. براساس اين طــرح، صــدور رواديد لاتــارى متوقف و تعــداد افرادى كه مىتوانند اقامت دائمى آمريكا را كســب كنند، كاهش مىيابد. در اين طرح پيشبينى شــده كه ديگر بســتگان درجــه دو يا فرزندان بزرگســال مهاجران آمريكا، اولويتى در گرفتن كارت سبز ندارند. دولت آمريكا ماه گذشــته با لغو قانون محافظت از مهاجران (داكا) حدود هشتهزار هندى را در معرض اخراج از اين كشور قرار داد.

شهروندان هندى يكى از بزرگترين جامعه مهاجران قانونى در آمريكا محسوب ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.