ايستادگى خانههاى گلى ماژان

TOURISM - - ايرانگشت -

■ ماژان روسـتايى اسـت در اسـتان خراسان جنوبى. اين روسـتاى زيبا در منطقهاى جلگهاى، در بخش جلگه ماژان قرار دارد.

روســتاى ماژان 25 كلومتر با شهرســتان خوسف و 63 كيلومتر با شهرســتان بيرجند، مركز اســتان خراســان جنوبــى فاصلــه دارد. ازجملــه روســتاهاى همســايه بــا ماژان، مىتوان به كوشــه قيسآباد، غوريان، وحدتآباد، حســينآباد، كلاتهميرزا و تلخآباد اشــاره كــرد. يكى از مهمتريــن جاذبههاى اين روســتا، بافت تاريخى و ســنتى روســتا به شيوه گذشــته اســت. بافت تاريخى اين روستا مطابــق با شــرايط اقليمــى اين ناحيــه به وجــود آمده و ســاليان سال است به همان شكل مانده است. اگر كسى از حوالى اين روســتا عبور كند، بىشك جذب زيبايى بافت آن خواهد شــد و احتمالاً چرخى هم در روســتا خواهد زد. مىتوان گفت روســتاى ماژان، يكى از مهمترين مناطق از نظر بافت تاريخى در شهرســتان خوسف محسوب مىشود و در طول ســاليان متمادى توانســته از صدمات ناشى از حوادث طبيعى و البته عوامل انسانى مصون بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.