سراب كاشنبه در ده شيرين

TOURISM - - ايرانگشت -

■ كاشـنبه لـك، روسـتايى اسـت از توابـع بخش ماهيدشـت در كرمانشـاه. اين روسـتا راهها و كوچههايـى سـنگفرش دارد و معمـارى سـنتى خانههايش منظره چشمنوازى به آن داده است.

همچنيــن مهربانــى و خونگرمى مردم اين روســتا، زيبايى آن را دوچندان كرده است. كاشنبه باغهاى زيبايى دارد كه ازجمله آنها باغ گل محمدى اســت. اهالى روستا از گلبرگ گل محمدى براى تزئين غذاهايشــان اســتفاده مىكننــد. مردم روســتا از طريق دامدارى، كشــاورزى و باغــدارى امرار معاش كرده و البته پرورش زنبور عســل نيز در اين روســتا بســيار رواج دارد. كندودارى و توليد عسل در كنار كشاورزى و باغدارى، منبع درآمد ديگرى محسوب ميشــود كه موجب اشــتغالزايى در اين منطقه شــده اســت. وجود باغهاى گل و انواع گياهان خودرو در دشــتهاى آن ناحيه، محيطى مناسب براى پرورش زنبور عسل پديد آورده و موجب شــده است روستاييان بتوانند عســلهايى با خواص گوناگون به دست آورند. جانورانى چــون شــغال، گــرگ، روباه، خرگــوش و كبــك نيز در روســتا و حوالى آن زندگى مىكنند. يكــى از جاذبههاى گردشگرى روستا علاوهبر باغهاى ميوه و گل و خانههاى قديمى و كوچههاى سنگفرششــده، وجود سراب كاشنبه در روستاســت. ايــن جاذبه گردشــگرى كه خــود موجب طراوت و تازگى منطقه اســت، مسافران زيادى را به خود جلب مىكند و بر زيبايىهاى روستا افزوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.