اسبهاى دشت ماهى

TOURISM - - ايرانگشت -

■ »دوچقادرويـش« روسـتايى اسـت از توابع ماهيدشـت در حوالـى شهرسـتان كرمانشـاه. اين روستا 14 كيلومتر با بخش ماهيدشت و 44 كيلومتر با شهرستان كرمانشاه فاصله دارد.

ايــن ناحيه از گذشــتههاى دور به دليل وضعيت آب و هوايــى و وجود مراتــع خوب، محلى بوده اســت براى پرورش اســب. ازجملــه اينكه در دوره اشــكانيان در اين منطقه، اسبهاى جنگى پرورش داده مىشدند. اغلب مردم روســتا از طريق كشــاورزى و پرورش گاو، گوســفند و اسب امور مىگذرانند. محصولات كشاورزى چون گندم، جــو، نخود، چغنــدر، ذرت و گوجهفرنگى از توليدات اين منطقه هســتند و اهالى اغلب كشاورزى و دامدارى را به روش ســنتى انجام مىدهند. ازجملــه امكانات رفاهى اين روستا، پارك بازى براى بچههاست. در اين روستا جوانان در اوقات فراغت خود به بازىهاى محلى مشــغول هستند؛ بازى توپ چوب ازجمله اين بازىهاســت. در اين بازى با چوب بــه توپ مىزنند و به اين دليــل آن را توپ چوب مىنامنــد. بازى بيــن دو تيم انجام مىشــود و هركدام از تيمهــا كه بتواند توپ را با دســت بگيرد، برنده مســابقه مىشــود. يكى از نانهاى محلى اين روســتا، نان گرده نام دارد؛ نان گرده نانى بســيار خوشمزه است كه براى مراسم مختلف توسط زنان روستا پخته مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.