سوكراواحا؛ل دانررواپا!ماتيك دالماسى

TOURISM - - جهانگشت -

■ كرواسـى؛ كشـورى متفـاوت در جنـوب مركـزى اروپاسـت. كشـورى كـه در كنار كشـورهاى صربسـتان، بوسـنى و هرزگويـن و مونتـه نگـرو قـرار دارد و از سـال 1991، اسـتقلال خود را از يوگسلاوى سابق تجربه مىكند. كشورى غنى از مناظر طبيعى و جاذبههاى فرهنگى كه ساكنان آن را كروات مىنامند.

گردشــگرى در كرواســى ازجمله صنايع مهم بهشــمار مىآيد؛ به اين ترتيب در ســال 2012، نزديك به 12 ميليون نفر از اين كشــور بازديد كردند و اين رقم در ســال 2013 به 14 ميليون نفر رسيد. كرواسى به اين تعداد گردشگر دل خوش نكرده اســت و قصد دارد با برنامهريزى گسترده و دقيق، اين رقم را در ســال 2020 به چيزى حدود 18 ميليون رســانده و درآمدى بيش از 17 ميليارد دلار از اين راه كسب كند.

شــهرهاى تاريخى و طبيعت دســتنخورده تنها بخشــى از جاذبههاى گردشــگرى كرواسى محسوب ميشود. زاگرب پايتخت پرجنبوجوش اين كشــور نيز براى خود بازار گرمى دارد؛ بهترين موزهها، گالرىها، رســتورانهاى سنتى و مدرن و مراكــز خريد همگى به زاگرب شــور خاصى بخشــيدهاند. در امتداد ســواحل كرواســى، شــهرهاى بندرى صدساله قرار گرفتهاند كه در آنها ســاختمانهاى ســنگى با معمارى ونيزى به چشم مىخورد؛ اين در حالى است كه خود ساحل با شنهاى نــرم و آب زلالش هر كســى را به گرفتن آفتــاب، غواصى، اســكى روى آب و موجسوارى تشــويق مىكند. شركتهاى ناوگان قايقهاى بادى با قايقهاى رنگارنگ خود كه در نقاط مختلف ســاحل قرار گرفتهاند، دسترسى گردشگران به دريا را فراهم مىكنند.

فرضيـه جنجالى!: همــه چيز در اين كشــور زيبا، عــادى به نظر مىرســد تا اينكه مىفهميــم در برخورد با اين كشــور با مردمى روبهرو هســتيم كه خود را ايرانىتبار و از ريشه ايرانيان باستان مىدانند. اين فرضيه جالب و بحثبرانگيز كه 200 سال پيش توسط پروفسور يوسيپ ميكوزى بلومنتال مطرح شــد، تاكنون منجر به ارائــه 249 مقاله تحقيقى، علمى و چاپ آن در نشــريات مختلف توســط 120 استاد كروات و غيركروات شــده است. پرفسور يوسيپ ميكوزى بلومنتال در پاياننامه خويش در ســال 1797، ريشه ايرانىبودن كرواتها را مــورد بررســى قــرار داد و نتيجه گرفت كــه كرواتهاى امروزى از بخش غربى ايران باستان مهاجرت كردهاند. يكى از مهمترين كتيبهها درباره تاريخ كشور كرواسى و بهترين دليل و ســندى كه به تقويت اين تئورى مىپــردازد، كتيبه تانائيس اســت. اين كتيبه توســط يك باستانشــناس روس به نام»پل ميخايلوويچ« بين ســالهاى 1822 تا 1874 كشــف شــده و متعلق به قرن ســوم ميلادى و به خط يونانى و كتيبه عمومى اســت كه به مناسبت بازسازى شهر تانائيس نوشته شده است. كتيبه تانائيس متشكل از دو كتيبه بوده كه كتيبه اولى تا حدود زيادى تخريب شــده، اما كتيبه دوم بهخوبى حفظ شده است و تاريخش به 220 ميلادى برمىگردد كه در آن به تعدادى اسم برمىخوريم و طبق نظرات كارشناسان اين اسمها بايد ترسيمى از نام كرواســى باشــد. اين كتيبه دقيقاً در محلى كشــف شده است كه اقوام ايرانى در آن مستقر بودند. پديدارشدن اين نام هاى غيريونانى در اين محيط زبانى و شــكل آوايى آن نشان مىدهد كه مىتوان دربــاره ايرانىبودن آن نظر داد. تحقيقات بســيار ديگر ســعى در اثبات اين قضيه دارنــد. در آخر چيزى كه در اين نظريات مشــخص است، نقش برجسته ايرانىها در اين منطقه اســت. همچنان ايرانىتباربودن كرواتها فرضيهاى بيش نيســت، اما كاملاً مشــخص اســت كــه ايرانىزبانها بر آنهــا تأثيــر گذاشــتهاند و امــروزه دادههاى باســتانى مؤيد اين نظر است.

يادگار قرونوسطا: سالهاست كه خانههاى باروك سقف قرمز و معمارىهاى گوتيك عصر رنسانس دوبرونيك را اســتحكامات قوى و ديوارهاى مستحكم دربر گرفته است. دوبرونيك جنگهاى زيادى را در طول تاريخ از سر گذرانده، امــا حالا آرام در كرانه بىانتهاى درياى آدرياتيك رفتوآمد آرام كشــتىها را به نظاره نشسته است. شايد اگر گوشتان را به سنگهاى سفيد ديوارهاى شهر بچسبانيد، صداى چكاچك شمشــيرهاى ســربازان را از عمــق تاريــخ بشــنويد. اگر از طرفداران ســريال بازى تاج و تخت هستيد، حتماً بايد سرى به دوبرونيك بزنيد. بخش هاى زيادى از اين سريال در اين شهر فيلمبردارى شــده است. اين شهر يكى از برجستهترين مقاصد توريســتى در درياى آدرياتيك اســت كه به سبب ديوارهاى محكم دفاعى بهيادگارمانده از قرونوســطا، در ســال 1979 ميلادى، به فهرست ميراث جهانى يونسكو پيوست.

مشـرف به درياى آدرياتيك: ميراث جهانى ديگر كرواســى در شهر اسپليت قرار دارد. اسپليت يا اشپليت دومين شــهر بزرگ جمهورى كرواســى پس از زاگــرب (پايتخت) بهشمار ميرود. اين شهر بندرى در نيمه جنوبى كرواسى و در كرانه شرقى درياى آدرياتيك قرار دارد. اسپليت بزرگترين و مهمترين بندر كرواســى محســوب ميشود. ديوارهاى روم باســتان كاخ ديوكلســين همان مكانى اســت كه نامش شهره جهانى دارد. اين بنا كه منظرهاى مشــرف به درياى آدرياتيك دارد، توســط امپراتور روم، ديوكلســين، در سال 305 قبل از ميلاد ســاخته شــده و داراى چهار دروازه عظيم است كه سه تاى آنها در قســمت خاكى قرار گرفته و يكى بهطور مستقيم روى آب بــاز مىشــود. داخل اين بنا، يك رديف ســتون در اطراف حياط و ايوان آن قرار گرفته كه شــكوه خاصى به آن بخشيده اســت. همچنين كليساى جامع سنت دومنيوس با برج ناقوس زيبايش در اين منطقه قرار گرفتهاند.

كشـف زيبايىهاى خـوار: دالماتيا يا دالماســى منطقهاى در ســاحل شــرقى درياى آدرياتيك است كه تقريباً تمــام آن در كرواســى امروزى واقع شــده و بين جزيره رب در شــمال غربــى و خليــج كوتــور (مونته نگــرو) در جنوب شــرق پراكنده است. بسيارى از گردشــگرانى كه از كرواسى ديدن مىكنند، براى كشــف و بازديد جزاير دالماســى و البته شــيكترين آنها يعنى »خوار« راهى آنجا مىشــوند. در شهر خوار مىتوان بهترين هتلهاى كشور و همچنين رستورانهاى غذاهــاى دريايــى را پيدا كــرد كه در نوع خــود جالب توجه هســتند. قدمــت ايــن منطقه بــه زمــان حكومــت ونيزىها )1797-1420) برمىگــردد. كليســاى جامع قــرن 16، بندر ماهىگيرى زيبا و تپههاى شگرف، ازجمله جذابيتهاى اين منطقه هستند كه در كنار ورزشهاى آبى گردشگران را به سمت خود جذب مىكنند.

كرواسى يكى از كشورهاى منطقه بالكان، مجموعهاى فوقالعاده از جاذبههاى گردشگرى متنوع است؛ از هر جاذبهاى كه تصور كنيد، نمونهاى بىنظير در اين كشور ديدنى پيدا خواهيد كرد؛ طبيعت زيبا و نفسگير، تفريحات ساحلى هيجانانگيز، تاريخ غنى و باشكوه، آثار معمارى بىنظير، غذاهاى دريايى لذيذ و هزاران جاذبه فرهنگى، هنرى و تاريخى ديگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.