كنسرت دريا بر پهنه ساحل

TOURISM - - جهانگشت -

■ زادار يكى از شــهرهاى بزرگ متروپلى در شــمال دالماسى از كشور كرواسى است كه در درياى آدرياتيك قرار دارد. اين شــهر نهچندان مشــهور، پر از جاذبههاى گردشــگرى منحصربهفرد و شــامل مراكز تاريخى، كليســاهاى قرونوســطايى و خرابههايى از دوران روم باســتان است. قدمزدن در اين شهر براى ديدن مناطق زيبا، سواحل و آسمان بىنظير آن نيز از جاذبههاى گردشگرى اين شهر محسوب مىشود كه فقط بايد در آن پيادهروى كرد تا آنها را ديد. بسيارى از جاذبههاى اين شهر در ميراث جهانى يونسكو ثبت شدهاند. يكى از پروژههاى هنرى خاص اين شهر، ارگ دريايى است كه در سال 1383 در ساحل شهر زادار ساخته شد و حالا جزو برترين جاذبههاى شهر محسوب مىشود. در حقيقت شكل آن مانند يك ساز موسيقى اســت كه توســط موجهاى دريا روى آن موسيقى نواخته مىشــود؛ درست شبيه اثر هنرى در سانفرانسيسكو كه با ساختارى خاص و تركيب با طبيعت، موسيقىهاى متنوعى مىنوازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.