فراسو مجسمه ابوالهول در كرواسى

تجربههاى يك جهانگرد حرفهاى

TOURISM - - جهانگشت -

■ وجـود بيـش از يكهـزار جزيـره و 300 بندر كوچـك و بـزرگ در سـاحل دريـاي آدرياتيـك و دهها جاذبه منحصربهفرد، باعث رونق صنعت گردشگري در كشور كرواسى شده است.

زاگــرب پايتخت كرواســي، شــهري پرجنبوجوش اســت كه جمعيتي حدود يــك ميليون نفــر دارد. زاگرب به شــهر موزهها مشهور اســت؛ زيرا تقريباً در هر ميداني، مــوزهاي وجود دارد و بيش از هر شــهر ديگــري در دنيا موزهها را در خود جاي داده است.

مركز شــهر به دو بخش تقسيم ميشود؛ بخش بالاى شهر و پايين شــهر؛ در پايين شهر بايد از باغ گياهشناسي، ميــدان زيباى بــان ژلاچيج مركزي، ميــدان گل و خيابان ديدنى »تكالچيجوا« كه مملو از كافههاي كوچك است، ديدن كنيد و در بالاى شهر، از كليساي سنت ماركو و برج لوتسركاك ديدار داشته باشيد.

زير پوست شـهر: »زاگرب« يكــى از زيباترين شهرهاى اين كشور اســت كه در امتداد ساحل قرار دارد. اگرچه هزينه اقامت در اين شــهر گران به نظر مىرسد، اما در مقايسه با استانداردهاى اروپايى و بهويژه همسايه خود ايتاليا، شهرى نسبتاً ارزان محسوب ميشود.

زاگــرب انصافاً زيباتر از آن چيزى اســت كه تصور مىكنيــد و زادگاه »برانكــو ايوانكوويچ« و »ميروســلاو بلاژويچ« است كه زمانى سرمربى تيم ملى ايران بودهاند. »زاگرب« ويژگى بســيار مهمــى دارد؛ اختلاف ارتفاعات واقــع در ميانههــاى بافت تاريخــى و قديمى اين شــهر، بهگونهاى اســت كــه در فاصله تنها يــك كوچه، چيزى حــدود 250 متــر اختلاف ارتفاع وجــود دارد؛ يعنى براى رفتــن از اين كوچه به كوچه بعــدى، بايد حدود 150 پله را بالا رفت!

گشـتى در دهكده قرونوسـطا: يك مسير پلكانــى و يكهــزار و 52 پله ســنگى، دسترســى به اين دهكده قرونوســطا را كــه بر فراز تپه قــرار دارد، فراهم مىكنــد. هرچــه بيشــتر صعــود مىكنيد، محيــط اطراف نيز قدمت بيشــترى مىيابــد! اين دهكده بســيار زيبا، به دره »ميرنا ريور« در شــمال »ايســتريا« مشــرف اســت. مىتوانيــد از كنــار ديوارهايــى كــه قدمت آنهــا به قرن ســيزدهم بازمىگردد، عبــور كنيد و كليســاهاى كوچك و ســاختمانهاى قديمــى را ببينيــد. از فراز ايــن دهكده، چشماندازى پانوراما به تاكســتانهاى اطراف وجود دارد كه جاذبهاى واقعاً بكر و تماشايى محسوب ميشود. جالب اينكه قارچهاى جنگلهاى اطراف دهكده، از مواد خوراكى مطرح در رستورانهاى كرواسى است.

مجسـمه ابوالهول در كرواسـى: كمتر كسي ميداند كه در شــهر »اسپليت« كرواســى، ميتواند يكي از مجســمههاي معــروف ابوالهول مصــري را از نزديك مشاهده كند. اين مجسمه توسط امپراتور آن زمان روم به اين شهر منتقل شده بود. شهر اسپليت، دومين شهر بزرگ كرواسى، جذابيتهاى منحصربهفرد و زيبايى دارد.

خوشـمزهترينهاي كرواسـي: كرواسي در ســالهاي دور، تحت تأثير عوامــل جغرافيايي و فرهنگي گوناگوني بوده اســت. عادات غذايي اين كشور نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ يعني غذاي بعضي از كشورها در اين ســرزمين بهعنوان غذاهاي اصلي جا افتاده اســت. يكي از اين كشورها، ايتاليا و بهخصوص شهرهاي ونيز و رم است و يكي از غذاهاي رايجشان، »نودل« نام دارد. همچنين به دليــل مجاورت و نزديكي به دريــا، غذاهاي دريايي مانند ميگو، ماهي و خرچنگ، بسيار مورد علاقه مردم كرواسى اســت. دركل ميتــوان غذاهاي كرواتها را به دو دســته تقسيم كرد؛ دستهاي كه با گوشت گوسفند، ماهي و صدف تهيه ميشــوند و دســتهاي كه در آنها گوشــت دودي و لبنيات، بهخصوص شــير و خامه به كار ميرود. كرواتها معتقدند غذايي خوشــمزه و سالم اســت كه مواد اوليه آن تازه و حتي ارگانيك باشــد. بيشــتر غذاها، گريل شده يا داخــل فر طبخ ميشــوند و كمتر از غذاهاي ســرخكردني اســتفاده ميكننــد. صبحانه مردم كرواســي متشــكل از تخممرغ و لبنيات شــامل پنير و شــير اســت و نوشيدني مــورد علاقهشــان »راكيجا« نام دارد كــه تركيبي از چند ميوه تازه است. كرواتها به داشتن بيش از 3 وعده غذايي اعتقاد دارنــد و ترجيح ميدهند وعدههاي بيشــتر با حجم كمتري ميل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.