گفت وگويويژه پيرمحمد ملازهى، كارشناس امور بينالملل در گفتوگو با »توريسم«: طرح معاونت گردشگرى كشور براى جذب توريستخارجىبكراست

TOURISM - - ديدگاه -

اسماعيل ناصرى/ طرح تازه معاونت گردشگرى كشــور بــراى جــذب گردشــگر خارجى به ايــران با همــكارى ايرانيان خارج از كشــور كــه از آن تحت عنــوان طــرح »توراپراتورهــاى مجازى« نــام برده مىشــود، از مهمترين اخبار روزهــاى اخير در حوزه گردشگرى بود. محمد محبخدايى در حالى اين طرح را رســانهاى كرد كه بالغ بر پنج ميليون ايرانى، خارج از كشــور زندگــى مىكنند. او كــه روى ايجاد يك شــبكه تبليغاتى براى جذب گردشگر از طريق ايرانيان خارج از كشــور حســاب كرده اســت، درآمدزابودن اين پروژه را، هم براى كشــور و هــم براي هموطنان خارجنشين مصداق وضعيت »برد-برد« مىداند كه تا حد زيادى امكان عملىشــدن طرح را تضمين مىكند. روزنامه »توريســم« در ايــن ارتباط نظر تنى چند از كارشناســان و مقامات ذىربط را جويا شــده اســت. در اين شــماره با پيرمحمد ملازهى، كارشــناس امور بينالملل گفتوگو كردم.

طرح اخير معاونت گردشـگرى كشور براى جذب توريسـت خارجى از طريق ايرانيان خارج از كشـور از نظر شـما تا چه اندازه امكان وقوع دارد و راهگشاست؟

مدتهاست اين بحث وجود دارد كه ايرانيانى كه خارج از كشور هستند، چطور مىتوانند ارتباط سالمى با داخل كشــور داشته باشــند، اما آنچه در عمل پيش آمده، چندان در اين راســتا اميدواركننده نبوده است، خصوصــاً در زمانى كــه آقاى احمدىنــژاد با كمك آقاى هوشنگ اميراحمدى در نيويورك تشكيلاتى را درســت كردند، اين بحث مطرح بود كه بتوانند از دو زاويــه ايرانيان را به اين مســئله تشــويق كنند كه يا خودشــان به ايران ســفر كنند و يا آنهايى كه صاحب ســرمايه هســتند، سرمايههايشــان را به ايــران انتقال دهند و در كشــور سرمايهگذارى كنند، اما اين مسئله كــه ايرانيانــى كه در حال حاضر در خارج از كشــور هســتند، چه نقشى مىتوانند براى جذب توريستهاى خارجى به ايران داشته باشند، اولينبار است كه مطرح مىشود. در واقع طرحهاى قبلى كه در ارتباط با خود ايرانيان بــود، چندان به نتيجه نرســيد. افرادى هم كه تشــويق شدند و آمدند، در كشــورهاى خارجى استاد دانشگاه بودند و موقعيتهايى داشتند و وقتى به ايران آمدند، جذب نشدند، بنابراين براى اولينبار است كه دولــت در اين ارتبــاط تصميم جدى گرفتــه كه البته جزئيات آن هنوز مشــخص نيســت. هدفش اين است كه از موقعيت ايرانيانى كه در خارج از كشور هستند، استفاده كند و شــايد بتواند تشكيلات و سازمانهايى

وزارت خارجه مىتواند براى صدور رواديد در كنسولگرىهايش شـرايط را تسـهيل كند. كنسولگرىها و سـفارتخانههاى وزارت خارجـه در خـارج از كشـور مىتوانند بولتـن چاپ كننـد، مصاحبه كنند و وضعيـت امنيت داخلـى ايران را براى گردشـگران توضيح دهند. با اين تمهيدات، طرح بكر معاونت گردشگرى مىتواند راهگشاى مشكلات جذب توريست به داخل كشور باشد

كــه اين آمادگــى را دارند، بايد حمايت شــوند، چون بخشى از توريســتهاى دنيا كسانى هستند كه روى جاذبههاى ايران هم فكــر مىكنند. اگر ايران و تركيه را مقايســه كنيد، متوجه مىشويد كه تركيه نسبت به ايران چندان امتياز بيشــترى در گردشــگرى ندارد اما ســالانه حدود 28 ميليارد دلار از ايــن طريق درآمد دارد. به نظــر من، اگر ايرانىهــا برنامهريزى كنند و عملكرد درســتى داشــته باشــند و مقدمات و قوانين روشــنتري را در ارتبــاط با صنعت گردشــگرى در نظر بگيرند، فرصت مناســبى خواهــد بود كه طى آن ســازمانهاى گردشــگرى ايران با ايرانيــان خارج از كشور وارد فعاليت شوند.

گردشگرى را عرصهاى فرابخشى مىخوانند كه امورش تنها به وسـيله يك سـازمان رتق و فتق نمىشود و دستگاههاى مختلفى در آن نقشآفرين هسـتند. بهطور اخص براى اين طرح كه شما آن را طرح بكرى دانسـته و گفتيد براى اولينبار است در كشـور اتفاق افتاده، چه بزنگاههايى را بايد تقويت كرد؟ نقش وزارت امور خارجه در امكان وقوع آن چقدر است؟

وزارت امــور خارجــه از اين ديد كــه مىتواند براى صدور رواديد در كنســولگرىهايش شــرايط را تســهيل كند، نقش بســيار مهمى در اين طــرح دارد؛ يعنــى مىتوانــد نقش مهمــى در جذب توريســت از كانال صدور رواديد و حتى تشويق كسانى كه در اين زمينهها فعاليت مىكنند، ايفا كند. ترديدى نيســت كه وزارت امــور خارجه، يكى از نقشهاى اصلى را دارد اما اين به تنهايى كفايت نمىكند. شــما در نظر بگيريد كه وقتى گروهى گردشگر مثلاً از يك كشور خارجى با تشــكيلاتى به ايران آمدهاند، اگر دستگاههاى كشور براساس قانون با اين جريان هماهنگ نباشند، كار پيش نخواهد رفت. در مجموع همين مشــكلات را نمىتوان صرفاً به يك دســتگاه مرتبط دانســت. اگر قرار است چنيــن تصميمى گرفته شــود، بايد در ســطح كلى يك نظام تصميمگيرى شود كه برخورد با مسئله توريسم به چه صورت باشــد. در مورد نقش وزارت خارجه نكته مهم ديگر اين اســت كه در درجه اول كنســولگرىها و ســفارتخانههاى وزارت امــور خارجــه در خارج از كشــور مىتوانند در اين زمينه مشــوق باشند؛ بولتن چــاپ كنند، مصاحبــه كنند و وضعيــت امنيت داخلى ايــران را براى گردشــگران توضيح داده و شــرايط را براى اخذ رواديد تســهيل كنند. با اين تمهيدات، طرح بكر معاونت گردشگرى مىتواند راهگشاى مشكلات جذب توريست به داخل كشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.