مختصات ويژه راهاندازى »ژئوتوريسم« در خراسانرضوى

TOURISM - - ديدگاه -

رئيــس انجمــن معدن خراســان رضــوى گفــت: راهانــدازى »ژئوتوريســم« در خراسانرضوى نيازمند مختصات ويژهاى در حوزه زمينشناسى است. حسين حسينزاده در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: »ژئوتوريسم« استفاده بهينه از وضعيت معدنى براى گردشــگرى اســت. تا جايى كه بنده اطلاع دارم، هنوز زمينه براى گسترش ژئوتوريسم در اســتان خراســان رضوى وجود ندارد. رئيس انجمن معدن خراســانرضوى گفت: در ژئوتوريســم بايد جاذبههاى معدنى ارزشــمند را شناســايى و زمينه معرفى آن را براى مردم فراهم كنيم و قطعاً حوزه فعاليت ژئوتوريسم مناطقى است كه از نظر زمينشناسى داراى ارزش و اهميت باشــد. حســينزاده خاطرنشــان كرد: در مقطعى، تعدادى معدن متروكه در استان خراسان رضوى وجود داشت كه اينها عمدتاً متروكه و يا نيمهمتروكه بودند و در زمينه نمك فعال بودند و گروهى نيز تمايل داشــتند تا از اين ظرفيت براى گسترش فعاليتهاى مشابه در حوزه گردشگرى استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.