آيا مىتوان براى خنثىسازى ذهنيت منفى گردشـگران بينالمللى كه برآمده از ضدتبليغهاى سياسى عليه ايران است، روى اين طرح حساب كرد؟

TOURISM - - ديدگاه -

را راهاندازى كند كه با ســازمانهاى گردشگرى ايران وارد همكارى شــوند و تورهايى را به ايران بياورند. اين مســئله، مسئله مهمى است؛ چراكه در حال حاضر در كشورهاى خارجى ايرانيانى هستند كه سازمانهاى گردشــگرى دارند اما بيشــتر گردشــگران را به چين مىبرند و كسى تاكنون به ايران تور نياورده است.

بله، حتمــاً. با توجه به ذهنيــت منفى كه در دنيا نســبت به مســائل امنيتى در ايران وجود دارد، به نظر مــن اگر دولت ايــران تســهيلاتى براى ايــن افراد و سازمانهايى كه ايرانى هســتند و در خارج از كشور

در زمينه توريســم فعاليت مىكنند، قائل شود، فرصت مناســبى خواهد بود. اين واقعيت را هم در نظر داشته باشــيد كه خارجىها با توجه به تبليغاتى كه در كشور خودشــان از ايران مىبينند، به كشــورمان ميآيند و بــا آنچه در داخــل ايران مىبينند، وقتــي برمىگردند ذهنيتشــان تغيير مىكند، بنابراين اصلِ موضوع، مهم و قابل تأمل اســت و مىتوان راههايى را جســتوجو كرد تا هماهنگى بين سازمانهاى گردشگرى در داخل ايران با ايرانيانى برقرار شود كه سازمانهاى مشابهى را در آمريكا يا كانادا يا كشــورهاى اروپايى داشته و دارند و به كشــورهاي مختلف دنيا توريست مىبرند. در كنار اين مىتوان به كمك ايرانيان سازمانهايى را در كشــورهاى مختلف دنيا راهاندازى كرد. ايرانيانى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.