دنيا را با جهانگـرد ماجـراجو بگرديد

TOURISM - - صفحه اول -

امشــب محفل انس خواجه اهل راز در حافظيه برپا ميشــود و مقامات كشوري و ادبدوستان و هنروران اين سرزمين مهمان حافظ شيراز هستند.

به گزارش »توريسم«، 20 مهرماه در تقويم به نام خواجه شمسالدين محمد حافظ شيرازى رقم خورده و هر سال در اين روز برنامههاى مختلفى در آرامگاه وى و شهر شيراز برگزار ميشود.

امســال بيستويكمين دوره بزرگداشت حافظ شيرازى با عنوان »شــاهد قُدسى« از امروز با حضور وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى، رئيس سازمان ميراثفرهنگى و استادان و پژوهشگران ادبيات فارسى در آرامگاه حافظ شــيرازى برگزار ميشــود. تاريخ اعلامشــده براى ويژهبرنامه بزرگداشت، چهارشــنبه 19 مهرماه ساعت 18 و 30 دقيقه است كه با سخنرانى، شعرخوانى و رونمايى چند اثر همراه خواهد بود.

در برنامه بزرگداشت روز حافظ پس از 8 سال نشان درجه يك »حافظ« به سعيد حميديان، استاد دانشگاه علامه طباطبايى، نويســنده مرجع حافظپژوهى و كتاب پنج جلدى »شــرح شــوق« اعطا خواهد شد و علاوه بر آن، مطابق سنت هر ساله، همايش علمى نيز با حضور استادان و پژوهشگران ادبيات فارسى برگزار ميشود.

در اين ميان، اداره كل كتابخانههاى اســتان فارس نيز به همين مناســبت عضويت در كتابخانههاى استان را در روز پنجشنبه 20 مهرماه رايگان اعلام كرده و علاقهمندان ميتوانند براى عضويت رايگان به كتابخانهها مراجعه كنند.

اداره كل ميراثفرهنگى اســتان فارس نيز بازديد از آرامگاه حافظيه را در روز 20 مهرماه رايگان اعلام كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.