برقرارى پرواز بين ايران و سوئيس

TOURISM - - جهانسرا -

به گــزارش ايرنــا، »ولفگانگ آمــادوس برولهارت« روز دوشــنبه در ديدار با رسول زرگرپور استاندار اصفهــان اظهــار اميــدوارى كرد كه شــركت هواپيمايى ايــران (ايراناير)، اين كار را انجام دهد.

وى در اين ديــدار كه در تالار اشــرف اصفهان برگزار شــد، افزود: مــا آمــاده همــكارى با اصفهــان در زمينههاى مختلف گردشــگرى، علوم و فرهنگ هستيم.

او گفــت: ســوئيس از دانــش و تجربيــات زيــادى در زمينه علوم مختلــف برخــوردار اســت و در اين زمينــه مىتوانــد ارتبــاط خوبــى با اصفهــان داشــته باشــد. آمادئــوس اظهــار كــرد: بســيارى از هنرمندان ســوئيس دوســت دارند از تجربيات و توانايىهــاى هنرمنــدان اصفهانى استفاده كنند و ما مىتوانيم در زمينه اعزام هنرمند بين دو كشور همكارى كنيم. وى با اشــاره به اينكه نقشه راه همكارى دو كشــور، تدوين و مورد موافقت رئيســان جمهورى دو كشور قرار گرفته اســت، افــزود: در ديدار رئيسجمهور سوئيس با رئيسجمهور ايــران توافق شــد كه براى توســعه روابط و همكارى دو كشــور در اين راستا گام برداريم.

مديــركل خاورميانــه وزارت امور خارجه ســوئيس به همراه ســفير اين كشــور در تهران براى ديدن آثار تاريخى اصفهان، به اين شــهر ســفر كرده است.

ســوئيس كشــورى در اروپاى غربى اســت كه يكى از ثروتمندترين كشــورهاى جهان بهشــمار ميرود و درآمد ســرانه در آن با 39هزار دلار براى هر نفــر، از بالاترينها در جهان محسو بمىشود.

در ادامــه اين ديــدار، مديركل خاورميانه و شــمال آفريقاى وزارت امــور خارجه ســوئيس ضمــن اعلام آمادگى كشــورش بــراى همكارى با اصفهان در زمينههاى مختلف صنعت گردشگرى، علوم و فناورى خواستار برقرارى خطوط هوايــى بين ايران و سوئيس شد و ابراز اميدوارى كرد كه شركت هواپيمايى ايران (ايراناير) اين كار را انجام دهد.

ولفگانگ آمــادوس برولهارت با اشــاره به اينكه نقشه راه همكارى دو كشــور ايران و ســوئيس، تدوين و مورد موافقت رؤســاى جمهور دو كشــور قرار گرفته اســت، افزود: در ديدار رئيسجمهور ســوئيس با دكتر روحانــى رئيسجمهور ايــران، توافق شــد كه زمينه لازم براي اجرايىشدن برنامهها و توســعه روابط و همكارى دو كشور فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.