»برگ جهان« را در پاييز ببينيد

TOURISM - - ايرانگشت -

■ روســتاى زيباى »برگ جهان« از توابع لواسانات در شهرستان شميرانات است كه ســفر به آن براى تهرانىها دور از دســترس نيست و مىتوانند در فرصت تعطيلاتى يكروزه مهمان آن شــوند. اين روســتا در ضلع شــمال غربى لواسان بزرگ، در دامنه جنوبى رشتهكوه البرز قرار دارد. رودخانه برگ جهان در اين روستا از ارتفاعات اطراف روســتا سرچشــمه مىگيرد و پس از ريختن به رودخانه رودبار، درنهايت به سد لتيان مىريزد. طول رودخانه برگ جهان 10 كيلومتر و آب و هواى روستا در بهار و تابستان معتدل و مطبوع و در پاييز و زمستان سرد است. البته درست است كه هواى روستا در پاييز ســرد ميشــود، اما ديدن اين روستا را در پاييز به شــما توصيه مىكنيم. زيباترين مناظر ممكن را در پاييز برگ جهان مىبينيد، نه تابستان و بهار. درختان روستا در اين فصل تركيبى از رنگهاى گرم نارنجى و زرد و قرمز و قهوهاى مىشــوند و ناخودآگاه گرما را مهمان وجودتان مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.