پيادهروى روى درياچه

TOURISM - - جهانگشت -

■ زيباترين نقطه كرواسى داستان جداگانهاى دارد! پارك ملى درياچههاى پليتويك از 16 درياچه تشــكيل شــده و يكى از مكانهاى توريســتى قديمى در كرواسى است. اين درياچهها توســط ســه كوهســتان بزرگ محاصره شــدهاند و آب آنها نيز از همين كوهســتانها تأمين مىشود؛ بنابراين شما مىتوانيد شاهد درياچههاى متفاوت از لحاظ رنگ و مواد معدنى باشيد؛ درياچههايى به رنگ سبز، آبى و خاكسترى كه با تغيير فصل رنگ آنها نيز عوض مىشــود. درياچه در ســطح بالاتر و چهار درياچه در سطح پايين قرار گرفتهاند كه بهوســيله آبشــارها و رودخانههاى زيبا به هم متصل مىشوند و منظرهاى غيرقابل باور را بهصورت طبيعى مىســازند. اين قســمت از كرواســى از قرن نوزدهم بهعنــوان جاذبــه گردشــگرى مورد اســتفاده قرار مىگرفــت و بعد به دلايل سياســى بهعنوان مرز بوسنى و هرزگوين در اختيار ارتش و سربازان بود. بعدها توسط يونسكو ايــن محل از ارتش پس گرفته و در فهرســت ميراث جهانى يونســكو قرار گرفت. اين درياچههــا زيســتگاه طبيعــى گرگها و گوزنهايى اســت كه براى رفع تشــنگى به اين درياچــه روى مىآورند. پيــادهروى روى پلهاى چوبى پارك ملــى درياچههاى پليتويك بسيار خاطرهانگيز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.