سفر به ارتفاعات برفگيرب ينالود

پيشنهاد ويژه اين هفته »توريسم«

TOURISM - - صفحه اول -

»دهبار« موردعلاقه طبيعتگردهاسـت؛ روسـتايى كه هر سـاله در فصل پاييز، مقصدى مىشـود براى آنهايـى كه مىخواهند به ديدن رنگارنگى اين فصل بنشينند. وقتى پا در راه اين سفر بگذاريد، نه تنها خود روستا، بلكه مسير رسيدن به آن هم آنقدر زيباست كه اين سفر براى هميشه در ذهنتان ثبت مىشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.