شوري شويكامينعرسماندروهز داجهراهلمحرفشيرازلرحشدافظ

بست مرا يا »خو راز«د بگزار

TOURISM - - ايرانسرا -

زهرا خسروي/ بيســتويكمين مراسم يادروز حافظ، شــاعر بلندآوازه ايراني شــب گذشــته در محــل آرامگاه خواجه اهل راز با حضور وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامي، رئيس ســازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري، اســتاندار فــارس، مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســلامي فــارس و جمعــي از مقامــات اســتاني و فرهنگدوســتان برگزار شد.

حافظ شاعرى است مستولي بر ادبيات جهان به گزارش »توريســم«، در آغاز اين مراسم مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان فارس و دبير بيستويكمين دوره بزرگداشــت يــادروز حافظ گفت: شــعر حافظ عالم ناسوت را به لاهوت و زمين را به آسمان نزديك مىكند.

بهــزاد مريدي افزود: حافظ تنها شــاعر نيســت، بلكه تصويــر و تصور اســت. اگر شــاعران تصــورات حافظ را شــعر مىكنند، نقاشان آن را به تصوير مىكشند. وي اظهار داشــت: شــناخت تصوير، گاه به شناخت ناشــناختهها منجر مىشــود كه اين تصاوير در شــعر حافظ بىنظير است. دبير اجرايــى بزرگداشــت حافظ همچنين گفت: بيســتويكمين مراســم يادروز حافظ با محرم و صفر مقارن شــده است و معنويت بزرگداشــت اين شــاعر كه انيس قرآن بوده، بيش از پيــش خواهد بــود. مريدى ادامه داد: همزمان با سراســر كشــور و جهان، حافظ را قدردان هســتيم و بهواسطه تمام زيبايىهايى كه به اين ديار بخشيد، از او سپاسگزاريم. وى اضافه كرد: حضور حافظپژوهان و بزرگان در شــيراز براى بزرگداشت شاعرى است كه چهره تابناكش بر ادبيات جهان مستولى شده است و ما اين حضور را گرامى مىداريم.

حافظ نمونه تمامعيار يك ايرانى هوشمند اســماعيل تبادار، اســتاندار فارس نيز در اين مراســم اظهــار داشــت: حافظ يك مصلــح بزرگ اجتماعى اســت كه چهره انتقادى وى نســبت بــه پليدىهاى روزگارش در تمام ديوان او قابل مشــاهده است. وي افزود: اينك به مدد آفريدگار در سايهســار بلند سعدى و حافظ براى پاسداشت انديشــه گرد هم آمدهايم. تبادار بيــان كرد: زمانه امروز ما از منظــرى بــه زمانه حافظ نزديك اســت و جهان آرمانى ســعدى در بوستان همان اســت كه در ديوان حافظ مشاهده مىكنيــم. اســتاندار فــارس در ادامــه گفت: حافــظ نمونه تمامعيــار يك ايرانى هوشــمند و هنرمند بوده و سرمشــق او قــرآن مجيد اســت. حافظ دردها و آســيبها و فســادها را تا اعماق مىشناســد و آنگاه بــه مهربانى مرهم مىنهد. ما در تمــام دورهها يك انقلاب بزرگ سياســى، فرهنگى، اجتماعــى و نظايــر اينها را پشتســر گذاشــتهايم. بيدارى دائمــى جزئى از زندگى يك ايرانى اســت. تبادار در پايان

افزود: حافظ با اعتقاد به بىثباتى روزگار نويد تغيير مثبت مىدهد و آگاهانه به ما مىآموزد كه سرانجام تدبير و اميد بر بىتدبيرى و يأس پيشى مىگيرد.

راز مانـدگارى اشـعار حافظ بيـان فطريات بشرى است

رئيس كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى اســلامى نيز در اين مراســم گفت: بيان فطريات زندگى بشــرى راز ماندگارى اشــعار حافظ است.جمشــيد جعفرپور ادامه داد: حافــظ هويت و فرهنگ يك ايرانى مســلمان اســت كه نه در زمين، بلكه در عرش هم از اشــعار او اســتقبال مىشود. رئيس كميســيون فرهنگى مجلس يادآور شد: حافظ منادى فرهنگ اســلامى و اخلاقى است و امروز بيشتر به اشعار او نيازمنديم. حافظ از رياكارى دورى مىكند و انسانها را از اين مهم دور مىكند و اين دورنگى را تذكر مىدهد.نماينده لارســتان و خنج افزود: اين شــاعر گرانقدر از شهداى راه حق تجليل مىكنــد. حافظ را بزرگ مىدانيم و براى تعمير اين آرامگاه كوشــش ميكنيم اما بايد تعميركار ارزشهايى باشيم كه حافظ آن را ندا مىدهد.

حافظ طلايهدار فرهنگ ايرانى است عبــاس صالحى، وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامي نيز شــامگاه چهارشــنبه در ادامه مراســم يادروز حافظ گفت: حافظ شــيرازي نماد و طلايهدار فرهنگ ايرانى اســت. از عالمــان نامى تا مردمان عادى ترنمســراى جــان و حال او شدند. ديوان حافظ را در طاقچه گذاشتند و با آن سال نو را آغاز كردند و شب يلدا را به صبح رساندند. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص ماندگاري شعر حافظ بيان كرد: اينكه حافظ چگونه حافظه ماندگار ما شد، پرسشى است كه پاسخهاى خود را دارد. شاعران با قدرت اسطورهسازى خود ماندگار مىشــوند و هر قدر كه بتوانند به جهان ابديت پل بزنند و هر قدر اين پل جاندارتر و باقوامتر باشد، شعر شاعر را ماندگارتر و جاودانهتــر مىكند. وي ادامه داد: حافظ با مــى و رند و زاهد و صوفى و خرابات و پير مغان اينچنين كيمياگرى مىكند؛ نمادها و اسطورههايى كه از زميناند اما به آســمان مىروند. اين بخش اول ماندگارى حافظ است؛ ماندگارىاي كه از جهان طبيعت تا جهان ابديت با نماسازى خاص او ايجاد شده است. صالحي افزود: حافظ معلم زندگى است و در زندگى ما راه دارد. ما ايرانيان بخشى از زندگى خود را مديون اين شــاعر گرانمايه هســتيم. حافظ زيست وارســته، رندانه و شــادمانه را به ما ياد داد. وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامي اظهار داشــت: حافظ يك منتقد و مصلح اجتماعــى بــود. او در زمانه خويش يك روشــنفكر بود و براى فرا زمانه خود هم يك روشــنفكر ماند. ويژگى ديگر،

عمق انديشــه حافظ اســت. حافظ با كلام وحى انس داشت و دينــدارى و فهم دينى او از عمق وســيعى برخوردار بود. ســاختار بيانى حافظ با ســاختار بيانى قــرآن مطابقت دارد. واژه واژه و بيت بيت حافظ تفسير قرآن است. اين ويژگىها او را در قله فرهنگ و افتخار قرار داده است.

آرامگاه حافظ مقصد محبوب گردشگران دنيا معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى نيز در اين مراسم گفت: به احترام بزرگتريــن چهره ادبيات فارســى گرد هــم آمديم. حافظ تلفيقى از تمامى شــاعران قبل از خود بوده و ســفير صلح و دوستى ايرانيان است. علىاصغر مونسان افزود: 20 مهرماه روز بزرگداشت شــاعر ايرانى با شهرت جهانى است كه با نفوذ كلامش شــرق و غرب عالم و جهانيان را شــيفته خود كرده اســت. چنين شــخصيتى متعلق به ايرانيان نيست و به همــه جهانيان تعلق دارد. آوازه حافظ جهانى اســت. وي در ادامه گفت: آرامگاه حافظ مقصد همه گردشگراني است كه از سراســر جهان بــه ايران ميآيند؛ چراكــه او دغدغه همه بشــريت را مطرح مىكند. حافظ تنها يك شــاعر غزلسرا نيست و بىشك نمىتوان او را به شعر و غزل محدود كرد. معاون رئيسجمهــوري تصريح كرد: حافظ بــا قرآن مجيد پيونــدى ژرف داشــته و اين معرفت قرآنى را در بســيارى از آثار او مىبينيم. مونســان در پايان گفت: همه بخشهاى فرهنگــى در كنار هم بايد تلاش كنند تــا اين روز بيش از اين پاس داشته شود. بايد حافظ را بيش از پيش به جهانيان بشناســانيم تا شــاهد حضور بيشــتر دوســتداران او در اين شهر باشيم.

نشـان درجه يك حافظشناسـى به پروفسور حميديان اعطا شد

گفتني اســت؛ در بيســتويكمين دوره مراسم يادروز حافظ در سال 1396 »مركز حافظشناسى« بهپاس خدمات ارزنده پروفســور ســعيد حميديان در حــوزه حافظپژوهى، پنجمين »نشــان درجه يك علمى حافظشناســى« را به وي اعطا كرد. پروفســور ســعيد حميديان متولد ارديبهشتماه 1324 خورشــيدى در تهران، نويســنده، مترجم، پژوهشگر و اســتاد بازنشسته زبان و ادبيات فارســى دانشگاه علامه طباطبايى است.

اين نشــان كه بالاترين نشــان حافظشناسى محسوب ميشــود، پيش از اين به »پروفسور هانرى دو فوشهكور« فرانسوى (ارديبهشت 1386،( »پروفسور جيوانى ماريا درمه« ايتاليايى (اســفندماه 1386،( »دكتر سليم نيسارى« )مهرماه 1387) و »اســتاد بهاءالدين خرمشــاهى« )مهرماه 1388( اعطا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.