راهاندازى مجدد گردشگرى ريلى ايران و تركيه

TOURISM - - ايرانسرا -

در ديدار رئيس سازمان ميراثفرهنگى با ســفير تركيه در ايران محورهاى توســعه گردشــگرى بين دو كشور مورد بحث قرار گرفــت. بهگــزارش ميراثآريا، علىاصغر مونســان، معاون رئيسجمهــورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى در ديدار با رضــا هاكانتكين، ســفير تركيه در ايران ضمن خوشامدگويى به او و همراهانش گفــت: »روابط ايران و تركيه ريشه تاريخى دارد و هميشه روابط خوبى بوده است اما با توجه به شرايط منطقه نيازمند توســعه و تقويت روابط هستيم. در ســفر رجب طيب اردوغان، رئيسجمهورى تركيه به ايران و ديدارش با حسن روحانى، رئيسجمهــورى ايــران نيز بر اين مســئله تأكيد شد.« مونسان ادامه داد: »درخواست ما در سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى نيــز از شــما اين اســت كه كمك كنيد تا مزيتهاى گردشــگرى ايران در تركيه معرفى شــود. در ديــدار با وزير فرهنگ تركيه نيز بر اين مسئله تأكيد شد و هر دو بــه رئيسجمهورىهايمان قول داديم كه سطح گردشگرى دو كشور را بهصورت رفتوبرگشــتى ارتقا دهيم. اين مســئله به معاونت گردشگرى سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى نيــز ابــلاغ و قرار شــد معاونت گردشگرى سازمان يك نفر را بهعنوان مديــر پروژه تركيه انتخاب كند تا بهصورت متمركز روى اين مســئله كار كند.«رئيــس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى افــزود: »در دوران وزيــر فرهنگ پيشــين تركيه توافق شــده بود كه تركيــه براى ايجــاد 10 هتل در ايران ســرمايهگذارى كنــد، اما تاكنون اين مسئله اجرايى نشــده است. اميدواريم اين مســئله بــهزودى پيگيــرى و اجرايى شود.«مونســان ســپس مواردى را كه بايد بيــن ايران و تركيه اجرايى شــود، ذكر كرد و گفت: »آموزش، توســعه زيرساختهاى گردشــگرى در ايــران (بهويــژه موضــوع ساخت 10 هتل در ايران)، راهاندازى مجدد گردشگرى ريلى، معرفى جاذبههاى ايران و تركيه، اســتفاده از ظرفيتهاى صنايعدستى و برگــزارى نمايشــگاه صنايعدســتى ايرانــى در تركيــه و برگــزارى برنامههاى فرهنگــى بين دو كشــور از جمله مهمترين مســائلى اســت كه بايد از ســوى ايران و تركيــه پيگيرى شــود.« وي همچنين بحث خواهرخواندگــى چنــد شــهر بيــن ايران و تركيــه را مطــرح كرد و افــزود: »بهعنوان مثال مىتــوان بين قونيــه (بهخاطر مولانا) و خــوى (بهخاطر شــمس) خواهرخواندگى اعلام كرد. همچنين پيشــنهاد مىشــود كه مجسمه مولانا در خوى و مجسمه شمس در قونيه بهدســت هنرمندان ايرانى و تركيهاى ســاخته و نصــب شــود.«رضا هاكانتكين، ســفير تركيه در ايران نيــز در اين ديدار با تأكيد بر گســترش روابط دو كشور بهويژه در حــوزه گردشــگرى گفــت: »در حــوزه گردشگرى ايران و تركيه مىتوان كارهاى زيادى انجام داد. ارتباط نزديك دو كشور مىتوانــد در تمــام ســطوح جامعه بســيار مفيد باشــد. بــا توجه به اينكــه تركيه جزء 5-4 كشور پيشــرو در صنعت گردشگرى است، مىتوانيم تجربيات خود را با برادران ايرانىمــان در ميان بگذاريــم.«وي افزود: »زيرســاختهاى گردشــگرى ايــران در مقايســه با غنــاى فرهنگــى و تاريخى اين كشــور به اندازه كافى توســعه پيدا نكرده اســت و ما خواهان اين هستيم كه با توسعه زيرســاختهاى گردشــگرى در اين كشور روابــط خود را با ايران توســعه دهيم، مثلاً احــداث 10 هتل بهدســت ســرمايهگذاران تركيــه در ايــران تنها بــر روى كاغذ باقى مانده و اجرايى نشــده اســت.«هاكانتكين بيان كرد: »براى ايجاد اين توازن گردشگر بيــن دو كشــور بايــد بناهــاى تاريخى و فرهنگى ايران به گردشــگران ترك معرفى شــود. همچنين ايجاد مكانهاى گردشگرى كــه جذابيــت زيــادى بــراى گردشــگران خارجى دارد، مىتواند به توازن گردشــگر ميان دو كشــور كمك كند.«وي با اشــاره به لزوم برگزارى هفتههاى فرهنگى بين دو كشور، معرفى جاذبههاى تاريخى، فرهنگى و گردشــگرى ايران و تركيه، همكارى در حــوزه صنايعدســتى و... افــزود: »يكى از مهمتريــن بخشهاى همــكارى مربوط به حــوزه ســرمايهگذارى بهويــژه در زمينه ساخت هتل و اماكن گردشگرى است. ما در سفارت تركيه در ايران نيز تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه خواســتههاى مشترك دو كشور عملى شود«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.