تورهاى رالى خانوادگى بين ايران و ارمنستان برگزار شود

TOURISM - - ايرانسرا -

معــاون رئيسجمهــورى و رئيــس ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى در ديــدار با ســفير ارمنســتان پيشــنهاد داد بهمنظور توســعه روابط گردشــگرى بيــن دو كشــور، تورهاى رالــى خانوادگى و نيــز تورهاى دوچرخهســوارى بيــن ايران و ارمنســتان و برگزار شــود. بهگزارش ميراثآريا، علىاصغر مونســان، معاون رئيسجمهــورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى در ديدار با »آرتاشس تومانيان« ســفير ارمنســتان در ايران بــا تأكيد بر تســريع در روابط گردشــگرى بين دو كشور گفت: »خوشبختانه سطح روابط دو كشــور همواره دوستانه بوده اســت و بهواسطه پيشينه تاريخــى كه دو طــرف دارند، بيش از دولتهــا، مردم دو كشور روابط بسيار دوستانهاى با هم دارند. مردم ايران به مردم ارمنستان علاقهمند هستند و اين علاقهمندى از سوى مردم ارمنستان نسبت به مردم ايران نيز وجود دارد.«معاون رئيسجمهــورى بــا اشــاره به ضــرورت توســعه روابط گردشگرى بين دو كشور تصريح كرد: »برگزارى تورهاى رالــى خانوادگــى بين ايران و ارمنســتان و نيــز برگزارى تورهــاى دوچرخهســوارى و برنامههــاى فرهنگى- هنرى بهصورت رفت و برگشــتى مىتواند به توسعه گردشگرى بين دو كشور كمك كند كه اجراى اين برنامههاى مشترك در فرصتهايى مانند ايام نوروز مىتواند بهشكل ويژهترى پيگيرى شود.«رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى افزود: »انتظار داريم دولت ارمنستان دفاتر خدماتمسافرتى ارمنستان را براى برگزارى تور به مقصد ايــران حمايت و تشــويق كنــد. در حال حاضر ارمنســتان تورهاى فرهنگى به مصر اعزام مىكند، درحالىكه ايران نيز در حوزه فرهنگى بســيار غنى است، ضمن اينكه ارمنستان بهجاى اعزام تورهاى گردشــگرى طبيعتگردى به ســاير كشــورها مىتواند اين تورها را در ايــران برگزار كند كه از طبيعت بســيار زيبا و بكرى برخوردار است.«آرتاشس تومانيان، ســفير ارمنســتان در ايران نيز با ابراز خرســندى از ديــدار بــا معــاون رئيسجمهــورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى ايران گفت: »همكارى با كشــورهاى مختلــف در موضوعات فرهنگى و هنرى براى كشــور ما بســيار مهم اســت و خوشبختانه حوزه ســازمان شــما حوزهاى اســت كه ظرفيتهاى بسيار مناســبى براى تداوم همكارىها بين ايران و ارمنســتان در حوزههــاى فرهنگى دارد.«وي ســپس به نقش رســانهها و ضرورت اطلاعرسانى و تبليغات جاذبههاى گردشگرى دو كشــور اشــاره كرد و گفت: »در آينده نزديك 8 خبرنگار از رســانههاى ايران بهمنظور معرفى جاذبههاى ارمنســتان به اين كشــور ســفر مىكنند و اين آمادگــى را داريم كه خبرنگاران ارمنستان نيز براى معرفى جاذبههاى گردشگرى ايران به اين كشور سفر كنند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.