گردشگري از شاهراه استاندارد

TOURISM - - ايرانسرا -

يكى از بســترهاى اساســى و مهم در توســعه پايدار گردشگرى، آمــوزش جامعــه ميزبــان (مقصد) در گردشــگرى و آشــنايى بــا اســتانداردهاى موجــود در ايــن صنعت است؛ چراكه خدماترسانى اســتاندارد بــه گردشــگران و در اختيار نهادن امكانات مورد نياز به آنها هنگام حضــور در منطقه مقصد تنهــا برعهده نيروى انســانى فعال در صنعت گردشــگرى نبوده و مردم محلى جامعه ميزبان نيز نقش بســيار مؤثرى در خدماترســانى مؤثــر بــه گردشــگران برعهده دارنــد، به هميــن منظور آمــوزش و ترويــج فرهنــگ گردشــگرپذيرى بــه مردم بومى مناطق گردشــگرپذير ضرورى است. از سوى ديگر فراهمكــردن زيرســاختها و امكانــات موردنيــاز هم از ديگر مــوارد ضرورى در ارتقاى خدمات گردشــگرى به شــمار مىرود. از جمله مواردى كــه بايد به جامعه محلى آموزش داده شود و امكاناتى كه بايد براى خدماترسانى هرچــه بهتر در اختيار گردشــگران خارجى قــرار بگيرند، عبارتاند از:

1- آموزش عمومى جامعه در زمينه شــيوه تعاملات اجتماعى و برخورد شايسته و انسانى با جامعه جهانگردان خارجــى 2- آمــوزش پذيرش گردشــگرانى بــا فرهنگ بيگانه 3- آموزش رسمى زبانهاى خارجى در رسانههاى عمومى بــه منظور ارتقاى ســطح تعامــلات بينفرهنگى و بسترســازى جهانــى جامعــه جهانگــردان 4- آموزش رفتــارى جامعه ميزبان در نحوه برخــورد با جامعه مهمان 5- استانداردسازى سرويسهاى بهداشتى موجود بينراهى و اقامت موقتى به منظور خدماترســانى به گردشــگران خارجى 5- چاپ بروشــور و پوســترهاى اطلاعرسانى به منظور در اختيار گذاشتن اطلاعات گردشگرى موردنياز به مسافران خارجى 6- تربيت نيروهاى ماهر و آموزشديده و باتجربه راهنمايان گردشــگرى در شهرستانها با نظارت ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى 7- ساخت و تجهيز زيرساختهاى استاندارد هوايى ريلى و جادهاى هتلهاى خارجى در مناطق گردشگرپذير 8- ايجاد شبكههاى بزرگ تبليغى و رسانهاى جهانى از سوى مراكز صداوســيما و معرفى جاذبههاى جهانى طبيعى و تاريخى و فرهنگى كشــور ميزبــان 9- ايجاد بســترهاى حمايتى بيمــهاى از گردشــگران در مواقع حــوادث و اتفاقهايى كــه ســفرهاى جهانگــردان را تحتتأثيــر قــرار مىدهد، 10- پيوســتن بــه جامعه جهانــى گردشــگرى و ارتباط مســتقيم با UNWITO)( ســازمان جهانى جهانگردى از طريق ايجاد و استانداردســازى بسترهاى توسعه جهانى صنعت گردشــگرى، 11- معرفى و توســعه ابعاد جذاب و متنــوع موجود گردشــگرپذير عوارض طبيعى و انســانى موجود كشور با الهام از استانداردهاى موجود گردشگرى در ســطح جهانــى و بينالمللــى و اســتفاده از تجربههاى موفق كشــورهاى همســايه مانند تركيه، كشورهاى حوزه خليجفارس، امارات، روســيه، چين، مالزى، هندوســتان و ديگر كشورها.

مرتضى خاكسار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.