پليس گردشگر در ايران راهاندازى ميشود

معاون گردشگرى كشور:

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون گردشگرى كشور با تشريح ضرورت راهاندازى پليس گردشگر گفت: بايد تاكسى گردشگرى در كشور ايجاد شــود. به گزارش تســنيم، محمد محبخدايى در نشســتى با رؤساى تشكلهاى گردشگرى با موضوع »مشوقهاى حمايتى و معافيتهاى مالياتى« اظهار داشــت: »صنعت گردشــگرى بايــد در جايگاهى باشــد كــه همه تحت پوشــش اين صنعت قــرار بگيرند.« معاون گردشــگرى ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى اضافه كرد: »معافيتهاى مالياتى بايــد براى تمام بخشهاى صنعت گردشــگرى در نظر گرفته شــود تا همه خواستار حضور و فعاليت در اين صنعت شوند.« محبخدايى تصريح كرد: »بايد تمام انرژى بخش گردشگرى براى حل مشــكلات صرف شــود و بخش خصوصى بيشترين و بزرگتريــن ســهم را در ايــن حوزه دارد، چــرا نبايد اتاق گردشگرى كشور وجود داشته باشد؟ در تمام دنيا گردشگرى پارامترى براى توسعه ساير بخشهاست.«

معاون گردشــگرى يادآور شــد: »بخش خصوصى بايد براى حل مشكلات انســجام و هماهنگى داشته باشد، بايد در كشــور پليس گردشگر و تاكسى گردشــگرى داشته باشيم و مزيتهاى اين بخش به قدرى باشــد كه همه خواســتار ورود به اين حوزه باشــند، گردشــگرى بايد به شأن خود برگردد.« وى با اشــاره به طرح توراپراتورهــاى مجازى گفت: »اينكه ايرانيان خارج از كشــور توراپراتور مجازى بشــوند، كمك بزرگى به بخش گردشــگرى اســت، با ارائه مشــوقهايى در بخش گردشــگرى ميتوانيم حوزه گردشــگرى را به پويايى و تحرك برسانيم.« محبخدايى ادامه داد: »ستاد سفر، كانون ملى هماهنگى ســفر و توافقهاى ملى گردشــگرى سه ركنى هســتند كه ميتوانند بسيارى از مشــكلات اين بخش را حل كنند، شــأن صنعت گردشگرى بايد در حد خودش حفظ شود، بايد با همدلى و همسويى اين شرايط را فراهم كنيم.« در اين جلسه بحث و بررسى در مورد تنظيم مشوقهاى مالياتى براى حوزه گردشگرى بين معاون گردشگرى و رؤساى تشكلهاى گردشگرى انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.