حبس 100 نفر در تلهكابين پيست ديزين كذب بود

TOURISM - - ايرانسرا -

مديرعامل شــركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى، از شكايت و پيگرد قضايى عوامل انتشار خبر كذب محبوسشــدن يكصد نفر در تلهكابين پيست اسكى بينالمللى ديزين خبر داد. به گزارش ايرنــا، مصطفى مدبر گفــت: اين عوامــل با هدف تشــويش اذهان عمومي و ايجــاد ناامنى در جذب گردشــگران خارجى در راستاى تقويت گردشگرى ورزشــى، به دنبال خدشــه واردكردن به امنيت و منافع ملى كشــور هســتند. وي افزود: اين پيست معتبر بينالمللى هر ساله پذيراى علاقهمندان به اين رشــته و گردشگران خارجى است تا جايى كه سال گذشته چهارهزار گردشــگر خارجى از اين پيست بازديد كردند. وى بيان كرد: مجموعه اسكى ديزين در زمــره بزرگتريــن، كاملتريــن و مجهزترين پيســتهاى اســكى ايران و جزء 40 پيست اسكى مرتفع و پهناور جهان بهشــمار ميرود و در 6 ماه سرد ســال محل مناسبى براى اسكىبازان ايرانى و خارجى است كه اين شركت هر ساله و قبل از آغاز فصل اســكى براى تأمين رفاه و امنيت علاقهمندان اقدامات لازم را انجام ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.