ممنوعيت خريد بليت هوايى به نجف از فضاى مجازى

TOURISM - - ايرانسرا -

دبير انجمــن شــركتهاى هواپيمايــى درباره خريد بليتهاى مجازى براى ســفر بــه نجف، بدون برنامهريــزى براى پرواز هشــدار داد. بــه گزارش جامجــم، مقصــود اســعدى ســامانى، دبيــر انجمن شــركتهاى هواپيمايــى در ارتباط بــا اعلام تخلف فــروش بليت پروازهــاى اربعين از طريق ســايتها يــا عامــلان فــروش مجــازى گفــت: ســايتهاى اينترنتــى به صــورت قانونى مجاز بــه فروش بليت نيســتند، زيرا ميبايســت مجوز لازم را از سازمان هواپيمايى كشــورى داشــته باشــند. در حال حاضر آژانسهايى كه دفاتر خدمات فروش بليت هســتند، از ســازمان هواپيمايــى مجوز بند »الــف« دارند تا مجاز به كارگزارى شــركتها شوند اما اين سايتها كارگزارى شركتها را به صورت غيررسمي و بدون داشــتن مجوز انجام ميدهند. وي با اشــاره به بروز تخلفات اعلام ميكند: در سايت هواپيمايى كشورى و در قسمت شكايات، به شكايت از تخلفات احتمالى رسيدگى خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.