عرضه بليتهاى پاييزى قطارهاى مسافرى از 23 مهر آغاز ميشود

TOURISM - - ايرانسرا -

فروش بليت قطارهاى مســافرى شركتهاى حملونقــل ريلى براى بازه زمانــى ابتداى آبان تا 30 آذرماه، امســال از ساعت 9 صبح روز يكشنبه 23 مهرماه در سراســر كشــور آغاز ميشــود. به گزارش ايرنا، شــركت حملونقــل ريلى رجا اعلام كرد: فروش بليت قطارهاى مســافرى همه محورها بــه صورت همزمــان از تمامــي كانالهاى فروش شــركت رجا از ســاعت 9 صبــح روز 23 مهرماه كليد ميخــورد و هموطنان ميتواننــد براى تهيه ايــن بليتها از روش اينترنتــى، نرمافزاري، تلفنى از طريق ســامانه 1539 و يــا نمايندگىهاى مجاز سراسر كشور اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.