استفاده از ارز ملى و افتتاح شعب بانكى ميان ايران و تركيه

TOURISM - - ايرانسرا -

توافقــى براى اســتفاده از ارز محلى در امور تجــارى ميان بانكهاى مركــزى ايران و تركيه به امضا رســيد. هــدف از اين توافق توســعه روابط تجــارى ميــان اين دو كشــور و همچنين تســهيل در تجــارت دوجانبه ميــان ايران و تركيه اســت. بــه گزارش تابنــاك، به موجب اين قــرارداد ريال ايــران و لير تركيه به ســادگى بــا يكديگر مبادله ميشــود تا بدين وســيله هزينه تبديل ارز كاهش يابد و انتقال پول براى امور تجارى ســهلتر شود. همچنين بانكهاى هر دو كشور قادر خواهند بود از ابزارهــاى بينالمللى پرداخت براى تبديل ارزها به ريال و لير اســتفاده كنند. توافق اوليه براى اين امر در هفته گذشــته و طى بازديد رئيسجمهور تركيه، رجب طيب اردوغان از تهران امضا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.