حركت هتلداري جهاني برخط ثروت! ■

نگاهي به روند و درآمد هتلداري در سال جاري هتلهاي پيشرو در جهان

TOURISM - - جهانسرا -

هتلهــاى جهــان در ســال 2016 مبلغ 550 ميليارد دلار درآمد داشتهاند. درآمد اين صنعت در ســال 2011 مبلغ 457 ميليــارد دلار بــود؛ موضوعى كه نشــان مىدهد ايــن درآمدهــا در پنج ســال گذشــته نزديك به 100 ميليارد دلار افزايش يافته اســت. در همين حال انتظــار مىرود درآمد هتلهاى جهان تا ســال 2018 بــه 8/553 ميليارد دلار افزايــش يابــد. همچنيــن در هتلهــا در ايــن مــدت رشــد رزرو از طريــق سيســتمهاى آنلاين نيز چشــمگير بوده اســت. بــه گــزارش دنيــاى اقتصــاد، بــا توجــه بــه آخريــن گزارشهــاى جهانــى گردشــگرى UNWTO، حالا گردشــگران بينالمللى بــه ميزان 3/9 درصد رشد كردهاند تا به مجموع 1235 ميليــون نفــر برســند. پيشبينى مىشــود اين رقمها تا ســال 2030 به بيش از 8/1ميليارد خواهد رسيد.

همانطور كه اشــاره شد، براساس گزارشهاى بينالمللــى هتلهاى جهان در ســال 2016 مبلــغ 550 ميليــارد دلار درآمد داشــتهاند. بيشترين درآمد در ايــن خصــوص متعلــق بــه گــروه هتلهــاى بينالمللــى اينتركنتيننتال بود كــه بالغ بر 25 ميليارد دلار در بيش از 4800 هتل اين گروه در سراســر جهان به دست آوردهاند. ساير بازيكنان عمده اين صنعت ازجملــه هتلهاى هيلتون و ماريــوت بــا 4278 و 4424 هتــل در سراســر جهان هســتند كــه درآمدهاى بســيارى را از هتلــدارى بــه خــود اختصاص دادهاند.

به بــاور كارشناســان بينالمللى، معيارهــاى عملكرد مهم بــراى صنعت هتلها ميانگيــن نرخ روزانه، درآمد هر اتاق موجود و ميزان پذيرش هتل است. با وجود اينكه آمريكا يكى از پايينترين ميزانهاى اشغال هتلها در جهان در ماه اول سال 2017، يعنى 1/54 درصد را داشــته، اما صنعت هتلدارى در ايالات متحده طى ســالهاى گذشته رشد يافته اســت. تقاضا بــراى اين صنعت نشــان مىدهد در ســال جارى و سنوات اخير، درصد ضريب اشــغال هتلهــا در تمام مناطق جهان با افزايش قابل ملاحظهاى همراه بوده است.

براساس تحقيقات مستند انجامشده در ســال 2016 بيــش از 50 درصــد رزروهــا از طريق سيســتمهاى آنلاين بوده و در ســال 2017 اين روند رشد بســيارى داشته اســت. بررسىها نشان داده كــه ســرمايهگذارى هتلهــا براى تعقيب مشــتريان از طريــق كانالهاى آنلاين، مىتواند بازده ســرمايهگذارى را افزايش دهد. اكنون راهكار بازاريابى بــا نرخهاى پويــا فقط بهوســيله همين نرمافزارها قابل انجام است.

بــه بــاور كارشناســان، تعاملات مشــترى بهســرعت در حال تغيير بوده و اكنون قادر اســت خودكفا شود. يك مطالعه در دانشــگاه آكسفورد نشان داد تا ســال ‪47 2033،‬ درصد از كارهاى روزانه شــغلى بهصورت خودكار انجام خواهد شــد. اما آيا ايــن، پاياندادن به خدمات مشــتريان توســط افراد واقعى اســت؟ بهراســتى نقش تكنولوژى در صنعت هتلــدارى چقدر خواهد بود؟ آيا اگر بهدرستى به كار گرفته شود، كسب و كار مىتوانــد از بهرهورى بيشــترى برخوردار باشد؟

اكنــون اســتفاده از نرمافزارهــا و برنامههــاى آنلاين بهعنوان يك هنجار و يك درخواســت مهــم دائماً از طرف مشــتريان در حال پيگيــرى بوده و اين مفهــوم جديــد، دائماً در مســير رشــد بــا ســرعتى باورنكردنى قــرار گرفته اســت. يك شــركت بــزرگ در زمينه نرمافزارهاى هتلــدارى اعلام كرده كه 85 درصــد از جســتوجوى مهمانــان در خصــوص داشــتن نرمافزارهــاى هتلدارى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.