گردش برمدارموفقيت!

سفر40 ميليون نفر تا پايان2017 به بريتانيا

TOURISM - - جهانسرا -

پيشبينى مىشــود صنعت گردشــگرى بريتانيا با ادامه روند موفق خود، در ســال 2017 ميزبان ركورد 40 ميليون گردشــگر خارجى باشــد. به گزارش ايسنا، كمپانــى گردشــگرى »VisitBritain« پيشبينــى كرد شــمار گردشــگران بينالمللى در بريتانيا تا پايان ســال 2017 با 6 درصد رشــد به ركورد 39,7 ميليون نفر مىرســد و ميزان هزينهكرد آنهــا نيز با 14 درصد افزايش به 25,7 ميليارد پوند ارتقا خواهد يافت. »استيو ريدواى« مســئول ارشد گردشگرى بريتانيا اعلام كرد: صنعت گردشــگرى داراى ارزش 127 ميليارد پوندى در اقتصاد بريتانياست و اين بخش يك موتور قدرتمند اقتصادى و اشــتغالزايى محسوب ميشود. اين صنعت 2,5 برابر بزرگتر از صنعت خودروسازى بريتانياست كــه براى بيــش از 3 ميليون نفر شــغل ايجــاد كرده و موفقترين صادرات ما بهشــمار ميرود و براى رقابت در عرصه جهانى به هيچ قرارداد تجارى نياز ندارد. در ادامه شــمار گردشــگران ورودى و خروجى بريتانيا را بين جولاى 2014 تا جولاى 2017 مشاهده مىكنيد:

از زمان برگزيت (خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا) و متعاقب آن كاهش ارزش پوند، بريتانيا به يك مقصد گردشگرى با قيمت مناسبتر براى گردشگران خارجى تبديل شــده است، اما »اســتيو ريدواى« مسئول ارشد گردشــگرى بريتانيا معتقد اســت كه گردشــگرى يك صنعت رقابتى و جهانى بهشمار ميرود و نمىتوان فقط با اتكا به ارز ارزان يك صنعت قدرتمند و مقاوم ايجاد كرد. ما بايد همچنان به ســرمايهگذارى جهت توســعه محصــولات جهانى گردشــگرى ادامه دهيــم و بريتانيا در فهرســت محبوبتريــن مقاصــد گردشــگرى براى توريســتهاى داخلى و خارجى قــرار دهيم و در عين حال ســفر مســافران را راحت كنيم. »جان گلن« وزير گردشــگرى بريتانيا نيز عنوان كرد: صنعت گردشگرى ميلياردهــا دلار بــه صنعــت بريتانيا كمــك مىكند و رســيدن به ركورد گردشگران داخلى و خارجى گواه بر جاذبههاى توريســتى در سطح جهانى ما و نوآورى در اين صنعت است. در طول شش ماه نخست سال 2017، 23,1 ميليون گردشگر خارجى وارد خاك بريتانيا شدند كه حاكى از رشــد 8 درصدى نســبت به مدت مشابه سال گذشته است.

طــى ســال گذشــته ميــلادى، مــوزه بريتانيا با 6,4 ميليون بازديدكننده، گالرى ملى با 6,3 ميليون نفر، مــوزه تيت مادرن با ميزبانى از 5,8 ميليون گردشــگر، موزه تاريخ طبيعى با 4,6 ميليون بازديدكننده و مجتمع هنرى مركز »ســاوتبانك«، پربازديدترين جاذبههاى گردشــگرى بريتانيا بودهاند. همچنين در نيمه نخســت سال 2017، شمار گردشگران داخلى بريتانيا كه حداقل يك شــب را در مقصدى مىگذرانند، با 7 درصد رشد به 20,4 ميليون نفر رســيد كه اين تعداد گردشــگر در مجموع 4,6 ميليارد دلار هزينه كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.