سختكوشيِ ژاپني در مسير جذب گردشگران مسلمان افتاد!

TOURISM - - جهانسرا -

ژاپن قصد دارد براى بالابردن آمار گردشــگران خود با تقويت بازار حلال گردشگران مسلمان را جذب كند و ركورد 24 ميليونى جذب گردشــگر را بشكند. به گزارش شبستان، ژاپن قصد دارد در ســال جارى ركــورد 24 ميليونى جذب گردشگر در سال گذشته را بشكند. به همين دليل آژانسهاى مسافرتى و توليدكنندگان ژاپنى دست به دست هم دادهاند تا با تأمين نياز گردشگران مسلمان، ميزان ورود اين بخش قابل توجه از گردشگران را افزايش دهند. »تامريك ناسوميونت«، سخنگوى يكى از شــركتهاى توليدى در ژاپن در اينباره گفــت: افزايــش چشــمگيرى در تعداد مشــتريان مســلمان در فروشــگاههاى زنجيرهاى ژاپن وجود داشته اســت؛ تا آنجا كه برخى فروشگاهها تصميــم گرفتهانــد مجوز حلال از مركز اســلامى اين كشــور دريافت كنند. در حال حاضــر منــوى حلال فقــط در اصلىترين شعبه فروشــگاههاى زنجيــــــــرهاى در »كوبه« موجود است. »نوبــورو اكوياما«، صاحب يكى از هتلهاى ژاپن نيز گفت: از سه سال پيش تاكنون ورود گروههاى مسلمان به اين هتل افزايش چشــمگيرى داشته اســت. وى افزود: سال اول پنج گــروه 10 نفره به هتل ما آمدند و پس از ســه ســال اكنون در ســال جارى من پذيراى 20 گــروه 100 نفره بودهام. به همين خاطر اكوياما از گوشت حلال در پخت غذاهاى حلال اســتفاده مىكنــد و همچنين يكى از اتاقهــا را به نمازخانه تبديل كرده است.

براســاس اطلاعات منتشرشده از ســوى سازمان ملى گردشــگرى ژاپــن، تعــداد بازديدكنندگانى كه از كشــور مسلماننشــين اندونزى بــه ژاپن مىآيند، در ســال 2016 ميلادى به 270هزار نفر رسيد كه نسبت به سال پيش از آن رشد 32,1 درصدى داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.