اجراي فرمان مهاجرتي ترامپ بيشكوه و شكايت ماند

TOURISM - - جهانسرا -

ديوان عالى آمريكا بررسى حكم يك دادگاه استيناف را كه عليه فرمان اجرايى دونالد ترامپ درباره منع موقت ســفر اتباع چند كشــور مســلمان به ايالات متحده صادر شــده بود، لغو كرد. بــه گزارش ايرنا به نقــل از رويترز، دو پرونــده درباره فرمان رئيسجمهــور آمريكا به ديوان عالى رسيده بود. پروندهاى كه كنار گذاشته شده، مربوط به شــكايتى است كه توســط »اتحاديه آزادىهاى مدنى آمريكا« و در ايالت مريلند ثبت شــده بــود. اين اتحاديه از فرمان اجرايى ترامپ كه ماه مارس صادر شد، شكايت كــرده بود. اعتبــار اين فرمان منقضى شــد. تمام 9 قاضى ديوان عالــى با آراى قاطع رأى به كنارگذاشــتن پرونده مريلند دادند. طبق برنامهريزى قبلى قرار بود روز سهشنبه درباره اين پرونده جلســه استماع برگزار شود. اما از آنجا كه اعتبار فرمان 90 روزه ترامپ روز 24 ســپتامبر (دوم مهر) منقضى شد و رئيسجمهور فرمان ديگرى به جاى آن صادر كرد، پرونده شكايت از تقويم ديوان عالى حذف شد. فرمانهــاى ضدمهاجرتى ترامپ عمدتاً اتباع كشــورهاى ايــران، ليبى، ســوريه، يمن، ســومالى و ســودان را هدف گرفته است.

در ســومين فرمــان ترامپ، نــام ســودان از فرمان ضدمهاجرتى جديد ترامپ كه 18 اكتبر (26 مهر) به اجرا درمىآيد، حذف شــده اســت. در عوض اتباع كشورهاي چاد، كره شــمالى و برخى مقامــات دولتى ونزوئلا به اين فهرســت اضافه شــده و از ورود به آمريكا منع شــدهاند. ســومين فرمان ترامپ، مهاجرت يا مسافرت دهها هزار نفر به آمريكا را تحت تأثير قرار مىدهد. مخالفان شكاياتى از اين فرمان در دادگاهها مطرح كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.