درخشش ايران در نمايشگاه گردشگرى راه ابريشم تاجيكستان

TOURISM - - جهانسرا -

نمايشگاه گردشــگرى راه ابريشــم با حضور ايران، ســازمانها و دفاتر مرتبط با گردشــگرى در تاجيكستان، اســتانهاى اين كشور و سفارتخانهها و مؤسسات خارجى مقيم دوشــنبه در محل پــارك ارم (بوتانيكى) اين شــهر برگزار شد. سفارت كشورمان در تاجيكستان نيز اقدام به ايجاد غرفه گردشــگرى ايران در اين نمايشگاه كرد كه با اســتقبال مواجه شد. در اين نمايشگاه يكروزه كه توسط مقامات كشــور ميزبان، سفراى كشورهاى شركتكننده و مردم تاجيكســتان بازديد شد، غرفه نمايشگاهى جمهورى اســلامى ايران با ارائه مجموعه متنوعى از صنايع دســتى و فرش، آثــار فرهنگــى، غذاهاى ملى، اجراى موســيقى زنده ســنتى و معرفى جاذبههاى گردشگرى مورد استقبال چشــمگير بازديدكننــدگان بهويــژه جوانان قــرار گرفت. بخــش غذاهاى ايرانى اين غرفه با عنوان »ســفره ايرانى« كــه حاصــل دســتپخت بانــوان ديپلماتهاى كشــورمان در دوشــنبه بــود، با جلــوهاى دلپذيــر و متنــوع پذيراى بازديدكننــدگان نمايشــگاه بود و توانســت توجه آنان را بــه خود جلب كنــد. اين نمايشــگاه در حاشــيه كنفرانس دوروزهاى تحت عنوان »تاجيكستان سرزمين گردشگرى« با مديريت كميته گردشــگرى و ســياحى تاجيكستان و با حضور شــركتكنندگانى از اين كشــور و ديگر كشورها برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.