اربعين حسينى عراق ميزبان 11 ميليون ايراني است

TOURISM - - جهانسرا -

سخنگوى وزارت خارجه عراق روز چهارشنبه از پيشبينى ورود سه ميليون زائــر ايرانى به عراق در ايام زيارت اربعين حســينى امســال خبر داد. به گزارش ايرنا، »احمد محجوب« ســخنگوى اين وزارتخانه با انتشار بيانيهاى اعلام كرد كه وزارت خارجه عراق ســال گذشــته بيش از دو ميليون رواديد ورود براى زائران ايرانى در ايام اربعين صادر كرده و انتظار مىرود امســال اين رقم به ســه ميليون زائر برسد. وى مبلغ رواديد زيارت اربعين امسال را 40 دلار اعلام كرده و افزوده است كه وزارت خارجه عراق تمامى آمادهسازىهاى لازم را براى صدور رواديد به زائران ايرانى فراهم كرده اســت. به گفته ســخنگوى وزارت خارجه عراق، اين وزارتخانه اقدام به گشايش 16 دفتر صدور رواديد در شهرهاى مختلف جمهورى اســلامى ايران ازجمله ايلام، سوســنگرد، آبادان، كرمان، سارى، يزد، كرج، تبريز، رشــت، قم، شيراز و اصفهان كرده است. وزارت خارجه عراق افزود كه در تمامى گذرگاههــاى مرزى عراق دو هماهنگكننده با اتاق عمليات ويژه اربعين حســينى نيز گماشــته شده اســت تا هرگونه مشــكل را حين ورود زائران به داخل اراضى عراق بهســرعت برطرف كنند. با آغاز ماه صفــر اولين حركت كاروانهاى اربعين حســينى در عراق از بندر فاو در استان بصره، دورترين نقطه جنوبى عراق (حدود 500 كيلومترى جنوب شرقى شهر كربلا) آغاز مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.