زيان 60هزار دلارى روزانه فرودگاهسليمانيه

TOURISM - - جهانسرا -

در پــى توقــف پروازهاى خارجــى در فرودگاههاى اقليم كردســتان عراق با تصميم بغداد، مســئولان فرودگاه ســليمانيه از زيان روزانه 60هزار دلار ســخن مىگويند. به گــزارش ايرنا، در پى برگزارى همهپرســى جدايى در اقليم كردســتان عراق در 25 ســپتامبر (سوم مهر جارى)، دولت فدرال در بغداد يكســرى اقدامات تنبيهى را عليه رهبــران اقليم به كار گرفت كــه توقف پروازهاى خارجى در فرودگاههــاى اقليم ازجمله آن اســت. با گذشــت يك هفته از آغاز اجراى ايــن اقدامات، اكنون »طاهر عبدالله« مدير فرودگاه سليمانيه به پايگاه خبرى »الملعومه« عراق مىگويد: زيانهاى ناشــى از اين امــر روزانه ميان 50 تا 60هزار دلار اســت؛ بهعلاوه اينكه واردات از طريق اين پايانــه تا قبل از اقدامات تنبيهى، در ســال به 10 ميليون دلارمىرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.