ادامه آتشسوزى كاليفرنيا با 17 كشته و بيش از 200 مفقود

TOURISM - - جهانسرا -

شــمار كشتهشــدگان آتشســوزى كاليفرنيــا بــه 17 نفــر افزايش يافت و 200 تن ديگر هم مفقود شــدهاند. به گزارش تســنيم، يك زوج 75 ســاله كه جســد سوخته آنها در خانهشــان پيدا شــد، ازجمله قربانيان آتشسوزى عظيم كاليفرنيا هســتند. آتشسوزى كه از ساعات نخستين بامداد سهشنبه به وقت محلى آغاز شد، همچنان ادامه دارد. به گفته پليس، قربانيان مربوط به ســه اســتان »سوناما«، »نابا« و »مندوســينو« هســتند. در پى ايــن حادثه هزاران نفر بىخانمان شــدند و در چندين استان اين ايالت شرايط اضطــرارى اعلام شــده اســت. در آتشســوزى عمده كه يكشــنبه آغاز شــده، بيش از 115هزار هكتار سوزانده و حداقل 2هزار خانه نابود شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.