سماق دهبار را فراموش نكنيد

طبيعتگردى با عطر چاى كوهى

TOURISM - - ايرانگشت -

■ ارتفاعـات دهبـار در نزديكـى طرقبـه هـم مثـل باغهاى اين روسـتا، پربار و حاصلخيز اسـت. دامنههـاى اطـراف دهبـار، پـر اسـت از ميوههـاى خودروى پاييزى.

زالزالك وحشــى يــا »علف خرس« يكــى از همين ميوههاســت؛ درختانــي خــودرو كه در بيشــتر كوهپايهها ديده مىشــود. علاوه بر علف خرس، دامنههاى دهبار يك محصول پاييزى ديگر هم دارد؛ زرشك كوهى. زرشكهاى كوهى بوتههاى خودرويى هســتند كه در بيشتر ارتفاعات كشــور ديده مىشــوند. اينجا در ارتفاعات بينالود مشرف به روســتاى دهبار هم بوتههاى فراوان زرشــك كوهى را مىتوان ديد كه در دل ارتفاعات روييدهاند.

چاى كوهى: گياه ديگرى كه طبيعتگردها به آن علاقه ويژهاى دارند، گياهى با گلهاى خوشــهاى كركدار به نام »چاى كوهى« اســت. اين چــاى، عطر ملايمى دارد و رنگ دمنــوش آن، به زردى مختصــرى مىزند. دهبار يك محصــول گياهى ويژه هم دارد كــه مخصوص دهبار اســت. گونه خاصى از گياه »ســماق« در ارتفاعات دهبار مىرويــد كه با گونههــاى ديگر اين گياه متفاوت اســت. انبوه بوتههاى ســماق به ارتفاعات دهبار، شــكل ويژهاى داده است. بوتههاى سماق را همه جا مىشود در ارتفاعات بالادست روستا ديد. ميوه سماق كه خوشهاى است، اوايل پاييــز مىرســد. بوتههاى ســماق دهبار خودرو هســتند. سرماى پاييز كه شروع مىشود، اهالى ميوههاى سرخرنگ ســماق را مىچينند و آسياب مىكنند. در روستاى دهبار، هر فصل سال كه باشد، حتماً مىشود سماق پيدا كرد.

ارس، نگهبان كوهسـتان: چند كيلومترى بالاتر از روســتا و در دل ارتفاعــات بكــر بينالــود، جايــى كه سرچشــمههاى رودخانه دهبار قرار دارد، اُرسستانى واقع شــده كه چند سالى است رونق بيشــترى پيدا كرده است. درختان ارس يا ســرو كوهى، منظره ثابت كوهســتانهاى ايــران هســتند؛ درختانــى با رشــدى كُند كــه مىتوانند چندينهزار سال عمر كنند.

هيــچ درختى به اندازه اُرس، تــوان مقاومت در برابر سرما و گرما و باد و بوران را ندارد. چوب ارس هم چوب محكم و مقاومى اســت، اگرچه بــه خاطر موجداربودن، از آن كمتر در خانهســازى اســتفاده مىشــده، اما اين چوب مقاوم، كاربردهاى فراوانى در زندگى قديم داشــته است. يكى از كاربردهاى چوب ارس، ســاخت كفى كفش بوده؛ »ارســى«هاى قديمى، زير روكش »جير« )لاستيك)شان، لايــهاى از چوب ارس داشــتهاند. اين البتــه تنها يكى از كاربردهــاى چــوب ارس بوده اســت. ارسها بــا زندگى روســتايىها پيونــدى ناگسســتنى داشــتهاند. در دهبار، هنوز هم ارسها محترم هســتند. اهالــى دهبار، ارسها را نگهبانهــاى كوهســتان مىدانند. آنها به ســختى مراقب جنگلهاى ارس بالادســت روستا هســتند. حالا چند سالى اســت كه فعالان محيطزيســت بــا همــكارى اداره منابع طبيعــى در روز درختــكارى، نهالهاى ارســى را به اين مجموعه اضافه مىكننــد؛ ارسهايى كه به لطف تحقيقات و تلاشهــاى فــراوان، به صــورت مصنوعــى در خزانه مخصوصشــان به عمل آمدهاند. كارشناســان منابع طبيعى معتقدند كاشــت ايــن ارسها مىتواند به حفــظ و احياى جنگلهاى ارس در اين منطقه كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.