آبگوشت با طعم »نِلك«

TOURISM - - ايرانگشت -

■ به لطف باغهاى خرم، كشـاورزى در دهبار پررونق اسـت. رودخانه پرآب و زمينهاى حاصلخيز، اين روستا را به مكاني پرمحصول تبديل كرده است.

ميوههايى كه در كوههاى بينالود به عمل مىآيند، نمونههاى مرغوبشــان را مىشود در باغهاى دهبار پيدا كرد. »تَنَســگل« يك ميوه خراسانى اســت؛ ميوهاى از خانواده آلوها؛ چيزى بين زردآلو و هلو. پيوندهاى جوان تنسگل يا روى درخت هلو بايد سوار شود يا زردآلو؛ اين روش سنتى تكثير درختان تنسگل است. اين ميوه از زردآلو بزرگتر و از هلو كوچكتر است و طعم شيرين آن حتى در رسيدهترين حالت هم رگههايى از ترشى دارد. خراسانىها اسم اين طعم را گذاشتهاند »مىخوش«. پوست ميوه تنســگل، مانند هلو كركدار است و خيلــى زود پلاســيده مىشــود؛ براى همين هم باغدارها رغبتى براى رساندن اين ميوه به دوردستها ندارند. مشهد، آخرين مقصد ارســال اين ميوه است و براى همين هم تنســگل بــه عنوان ميوه مشهدى شناخته مىشــود. اگر تنسگل مشــهدى باشــد، »نِلك« را حتماً بايد ميــوه دهبــارى بدانيــم؛ آلوچه ترشــى كــه اهالى از آن بــراى ترشكردن طعم غذايشان استفاده مىكنند. آبگوشتهاى دهبار با نلك، طعم ويژهاى پيدا مىكند. ميوه تازهاى كه در سراســر پاييز يافت مىشــود، گونهاى انگور است كه اهالى دهبار به آن »انگور آونگى« مىگويند. وقتــى برگ و بار همه درختها مىريزد، تنها خوشــههاى اين انگور دانهدرشــت تيرهرنــگ، مثل آونگهايى روى تاكها باقى مىمانند. اهالى دهبار، خوشــههاى انگور آونگى را در تاريك و روشــن انبارهاى خنك خانهها به نخ مىكشــند و از سقف آويزان مىكنند. شــبهاى چله در سرماى استخوانســوز دهبار، انگورهاى آونگى، پاى ثابت سبدهاى پر از ميوه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.