ميراثكوهستانى تيموريان در »ازغد«

TOURISM - - ايرانگشت -

■ در انتهاي يكي از درههاي شمالي رشتهكوههاي بينالود، روستايي قرار دارد كه با وجود اقليم مناســب، آبوهوايي خوش و چشــماندازي زيبا، غناي تاريخي آن نيز بر ارزش و اهميتش افزوده اســت. روســتاي »ازغد« از مناطق ييلاقي و تاريخي خراسان رضوي در 17 كيلومتري شمالشرق طرقبه و جنوب شهر مشهد قرار دارد. براي رسيدن بــه »ازغد« ميتوان مســير انتهايي بلوار وكيلآباد مشــهد را نيــز در پيش گرفت و با گذراندن 18 كيلومتر در آبوهوايي لطيف به اين منطقه زيبا و ديدني رســيد. مســجد قديمي ازغد ارزشمندترين بناي اين منطقه براي اهالي به شمار ميآيد؛ مسجدي كه در عهد تيموريان بنا شــده و در طول تاريخ دســتخوش تغييرات اندكي شده است. از ديگر جاذبههاي ديدني روستاي ييلاقي ازغد ميتوان به درههاي سرسبز و نيز چشمهسارهاي دائمي آن اشاره كرد كه چشمانتظار حضور علاقهمندان به طبيعت و ايرانگردي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.