جدول تخصصى گردشگرى

TOURISM - - حياطخلوت - شماره: 646

افقى: 1- قلهاى در شــمال تهران- اثرى تاريخى و ديدنى در سراب 2- به قارهاى كه پيرامون قطب جنوب زمين را دربــر گرفته اســت، مىگوينــد- خارج از مسير اصلى 3- چشــيدن- ويتامين كيــوى- بينالمللىقلم فرنگى 4- مىدهنــد تا رســوا كننــد!- جداكردنشميم- جهت 5- ســهولت- آلودگى صوتى يا ســيگنالى ناخواسته- چشمه 6- كلمــه تأييــد- دور از وطــن- دژخيم و بسي اربىرحم 7- بهوسيله- ســخنان بيمار- اين شهر پس از كابــل دومين شــهر پرجمعيت افغانســتان محسوب مىشود- رود مرزى 8- اثر و پديدهاى زمينشناختى و ديدنى در درههاى غرب شهرستان سپيدان 9- يكــى از عناصــر شــيميايى در جــدول تناوبى- بالش- زنگ چارپا- خاك بتونه 10- فيلســوف فرانســوى- بيابــان- گل شاهعباسى 11- صاحبالفيل- نــان يا غذايى كه مدتى مانده باشد- از اصوات تعجب 12- عادت، خصلــت- رمق آخر- چوپانهمان بس است 13- طايفه غرب ايران- مرض پوستى– چند خودمانى- مظهر لاغرى 14- بيمــارى قند- بنايى خشــتى و معروف در بم 15- از جاذبههــاى گردشــگرى دو شــهر چابهار و نيكشهر- واحد پول فنلاند

عمودى: 1– پيرايــه و زيور- از آثــار طبيعى ديدنى استان خراسان رضوى در شهرستان چناران 2- كشورى در آمريكاى جنوبى با مركزيت كاراكاس- حشرهاى شيرين! 3- شــايعه- دشــنام- بازيچه كامپيوترىدختر 4- حســرت كوير!- پشت ســر هم- پاسخ نوميدكننده- حجت، دليل 5- دهنــه- از بزرگان قبيله قريش و شــهر مكــه- جزيــرهاى در جنوب جزيره قشــم با طبيعتى زيبا 6- رسم، روش- ســازمان پيمان آتلانتيك شــمالى- قبيلهاى زردپوست ساكن تركستان روس 7- محلى خوش آب و هوا اطراف تهران- به معنى چوب گردن گاو- زدنى دوچرخهسوارواحد طول 8- بهشــت اروپا كه بهمعنــاى واقعى يك شــهر مدرن در دل يك طبيعت بكر اســت و هر توريستى را براى ماندن وسوسه خواهد كرد 9- موقــع تعجب مىخورند- براى اينكه- اسب چاپار- يك لحظه 10- شهر كباب- خنك- معلم به انگليسى 11- پايتخــت ويتنــام- قطرههاى يخبسته باران- شيره برخى درختان 12- لولــه گوارشــى- انــدرون دهان- قدر و قيمت- نشان مفعول 13- همان يك اســت- اين منطقه نمونه گردشگرى و همچنين دهكده توريستى در كنار جاده ارتباطى نير به ســراب و در 5 كليومترى غرب شــهر نير و در جوار رودخانه بالقلو قرار دارد- محل- واحد مساحت 14- در آزمايشــگاه از ايــن وســيله براى مكــش اســتفاده مىشــود- از جاذبههــاى گردشگرى خراسان جنوبى 15- غذايــى محلى در شــيراز- صحرايى در مصر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.