مسكورتدانىمدهىكهيكشبه سنگشـــدند!

TOURISM - - حياطخلوت -

ويرانههاى شهر باستانى پمپئى در نزديكى ناپل ايتاليا قرار دارد. اين شهر در پى بروز فعاليت آتشفشانى فاجعهآميز قله وززو در سال 79 ميلادى، زير خروارها خاكستر و گدازه دفن شــد. با اين حادثه مصيبتبار، زندگى به يكباره در اين شــهر متوقف شــد و به همان شــكل باقى ماند. در پى رخدادن اين فوران آتشفشــانى، ابتدا گازى سمى در منطقه پخش شــد كه منجر به كشتهشــدن تمامى جانداران شهر شده و مردم و حيواناتى كه در حال فرار بودند، در گوشه و كنار خانهها و خيابانها افتاده و جان سپردند. در ادامه لايهاى از خاكستر روى همه چيز را پوشــانده و ســپس مواد مذاب روى خاكستر را فرا گرفت. اين شهر براى هزار و 500 سال زير خاك و خاكستر مدفون شد تا اينكه بهصورت اتفاقى در سال 1599 ميلادى كشف شد. پمپئى يكى از مهمترين جاذبههاى گردشگرى ايتاليا محسوب ميشود كه دريون ثب جه ش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.