قبرى عجيب و غــريبكه پنجـره دارد!

TOURISM - - حياطخلوت -

كشــور آمريكا عجايب بىشــمارى دارد كــه هركدام بســته بــه علاقهمندان خود، جــاذب طرفدارانش اســت؛ ازجمله قبرســتانهاى عجيــب در ســمت غــرب رودخانه نيوهاون شــهر ورمونت آمريكا. قبرى عجيب در قبرســتان اورگرين هست كه با بقيه قبرها تفاوت فاحشــى دارد. قبر بتونى بســيار عجيب به ابعاد چند اينچ رو به آسمان و پنجرهاى شيشهاى!

قبرســتان اورگريــن واقع در شــهر ورمونــت آمريــكا، قبر پنجــرهدار بتونى كوچكى به ابعاد 14 اينچ دارد كه شيشــه پنجره شيشــهاى رو به آسمان آن، مبهم و غيرشــفاف اســت و به دليل وجود قطرات آب چيزى پشــت آن مشــاهده نمىشود. اما در ســال 1893، وضعيت فرق داشت؛ وقتــى شــخصى از پنجره داخــل را نگاه مىكــرد، ميتوانســت صــورت تيموتــى كلارك اســميت را ببيند! تيموتى كلارك اســميت، يك دكتر ديپلمــات و جهانگرد بود. او مدرك پزشــكى خود را در ســال 1855 از دانشــگاه نيويــورك گرفــت و بهعنوان يك جراح به ارتش روسيه ملحق شد و تا ســال 1857 در آنجا ماند و بعد از ســال 1878 به كشور رومانى رفت و تا سال 1883 هم آنجا ماند.

تــرس عجيــب تيموتــى در طــول تمــام عمــرش اين بــود كه ناخواســته و اشــتباهاً زنده دفن شــود! ايــن نوع ترس تاپوفيــا نــام دارد كه معنــاى آن ترس از زنده به گورشــدن اســت. تــرس او روز به روز بيشــتر مىشــد و كامــلاً غيرقابل درمان بود.

اين ترس شايد امروزه خيلى مرسوم نباشــد، ولى در آن دوران زياد هم عجيب به حســاب نميآمد. چون داستان زنده به گورشــدن افراد زيادى شــنيدهايم يا حتى افرادى كه در كما بودهاند و اشــتباهاً مرده فرض شده بودند، اما بعد از دفنشدن زنده شده و خود را در قبر ديده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.