واكنش نوزاد به پليس پس از نجاتش

TOURISM - - حياطخلوت -

لبخند كودكان هميشــه شــاديبخش و زيباســت؛ چون بر چهــرهاي معصوم نقش ميبندد. اما عكســي كه اين روزها در شــبكههاي اجتماعي دســت به دســت ميشود، تصوير لبخندي است كه آنقدر دلنشين و دوستداشتني بوده كه خستگي يك مأموريت فوري را از تن آقاي »كومار« درآورده اســت. اين عكس اولين بار توسط افسر پليس هند »ســواتى لاكرا« در توييتر به اشتراك گذاشته شد و لبخند يك نوزاد چهارماهه را نشان مىدهد كه بعد از اينكه پليس او را از دست بچهدزدها نجات داد، لبخند مىزند.

مــادر اين نوزاد بــا گدايى زندگى خود را مىگذرانــد و در خيابانها مىخوابد و پســرش زمانــى كه در پيادهروى خيابــان خوابيده بود، از او ربوده شــد. پليس پس از 15 ساعت توانست آدمربايان را دستگير كند كه سعى داشتند نوزاد را بفروشند. واكنش فيزان كوچولو در دستان بازرس سانجى كومار گوياى همه چيز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.