فال روز

TOURISM - - حياطخلوت -

■ فروردين: امروز ديگران جواب همه پرســشهاى شــما را خواهند داشــت، اما انگار هيچيك از اين جوابها شما را قانع نمىكند.

■ ارديبهشـت: اگر بهخاطر فشــارهاى زندگــى روزمره احساس خستگى مىكنيد، به شما پيشنهاد مىشود بهدنبال يك راهكار ساده باشيد كه روح و روانتان را جلا دهد.

■ خـرداد: اكنون كــه ماه به نشــانه خســتگىناپذيرى شــما بازگشــته اســت، تمايــل داريــد هرچــه زودتــر دستبهكار شويد.

■ تير: رؤياهايتان وارد زندگىتان شــده است و بهراحتى نمىتوانيد آنها را از واقعيت تشخيص دهيد.

■ مرداد: اكنون ماه در يازدهمين خانه در طالع شما يعنى خانه اهداف مىدرخشــد؛ به همين خاطر نســبت به آينده خوشبين هستيد.

■ شـهريور: شيفته چيزهاى جديدى هســتيد كه داريد ياد مىگيريــد و مىخواهيد تا حد امكان همه جزئيات مربوطه را پيدا كنيد.

■ مهر: حواســتان را حســابى جمع كنيد تا در پايان نااميد نشــويد. اگر مىخواهيد ارتباطتان را بــا ديگران عميقتر كنيــد، بايد خيالپردازى را كنار گذاشــته و در واقعيتها سير كنيد.

■ آبـان: درباره اهداف كارى خود دچار ترديد شــدهايد. دوســت نداريد خيالاتى را دنبال كنيد كه مسيرهاى ديگر زندگى را نشانتان مىدهند.

■ آذر: امروز تصميم داريــد در مواجهه با انتخابهايتان كاملاً واقعگرا باشيد. بهتر است مدت بيشترى به فرصتها و انتخابهاى كلىتر فكر كنيد.

■ دى: شــما امروز مســير را گم كردهايــد و جهتگيرى برايتان دشــوار شده است. اگر راه آغازين را اشتباه رفتيد، اشكالى ندارد؛ حتى اگر موفق نشديد باز امتحان كنيد.

■ بهمن: شــايد امروز اوضاع طبق برنامههاى شــما پيش نرود؛ اما يادتان باشــد كه اگر اينطور شــد، ســعى نكنيد چيزى را تغيير دهيد.

■ اسفند: اهداف شغلى شما دچار آشفتگى شده است، چون قصد داريد محدوديتهاى قديمى را كنار بزنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.