عاقبت شيرينكارى با گاو خشمگين!

TOURISM - - حياطخلوت -

به گزارش ديلىاستار، مرد جوان مقابل گاو قرار گرفته تا حيوان وى را دنبال كند؛ در همين زمان جوان ديگرى از پشــت گاو پشتك مىزند و گاو خشمگين با شــاخهايش به جوان نخست ضربه ميزند. اين حادثه در استان »گوادالاخارا« رخ داده و باعث وحشت تماشاچيان شده است. مردم براى كمك به فرد آســيبديده دست به كار شده و او را پشت وانت قرار مىدهند و به بيمارستان منتقل مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.