313شمسي: تولد حكيم »ابوالقاسم فردوسي«

رويدادهاى مهم 20 مهرماه در تقويم خورشيدى 21 محرم در تقويم قمري و 12 اكتبر در تقويم ميلادي

TOURISM - - حياطخلوت -

حكيم ابوالقاســم فردوســي در ســال 313 شمســي مصادف بــا 329 هجري قمري برابر بــا 940 ميلادي در روســتاي »باژ« از ناحيه طابران طوس متولد شد. وي در خانوادهاي مرفه و ممتاز رشــد كرد و در دوران جواني به تحصيــل علوم پرداخت. وي همچنين با ادبيات فارســي و تاريخ و ســاير علوم رايج زمان خود آشنايي كافي داشت. اثر جاويدان فردوسي، شاهنامه نام دارد و در شمار بهترين آثار حماسي عالم محســوب ميشود. شاهنامه بر اثر نفوذ شــديدي كه در ميــان طبقات مختلف ايرانيــان يافت، در همــه ادوار تاريخي بعد از قرن پنجــم هجري مورد توجه بود و همه شاعران حماســهگوي ايراني تا قرن اخير تحت تأثيــر آن بودهاند. حكيم ابوالقاســم فردوســي ســرانجام ســال 411 هجري قمري برابر با ســال 1020 ميلادي در هشتاد سالگي درگذشت و در طوس به خاك سپرده شد.

■ 726قمري: رحلت عالم اسلام »علامه حلي«

حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، معروف به علامه حلي در 29 رمضان 648ق در شهر حله عراق به دنيا آمد. وي از محضر شــيخ مفيد، محقق حلــي، خواجهنصيرالدين طوســي، ســيدبن طاووس و اســاتيد بزرگ ديگر استفاده كرد و در علم به درخششــي عظيم دســت يافت و عنوان »آيتالله« گرفــت. منتهي المطلب فــي تحقيق المذهب و تبصرة المتعلمين در فقــه، نهاية الوصول الي علم الاصول در اصــول، نهاية المرام در كلام، جامع الاخبار در حديث، كشف المقال في معرفة الرجال در رجال، القول الوجيز في تفســير الكتاب العزيز در تفسير و شرح حكمة الاشراق در فلســفه و عرفــان و دهها اثر ديگر از زمــره آثار اين عالم خستگيناپذير هستند. سرانجام علامه حلي در 78 سالگي وفات يافت و در حرم مطهر امام علي(ع) مدفون شد.

■ 1358شمسي: اولين انتخابات شوراهاي اسلامي

شهر و روستا بعد از انقلاب

پــس از پيروزي انقلاب اســلامي با پشــتوانه عظيم مــردم، در نهم ارديبهشــت 1358ش رهبــر كبير انقلاب اســلامي، طي فرماني به شــوراي انقــلاب توصيه كردند كه آييننامه تدوين شــوراهاي اســلامي را تنظيم كرده تا اصل حضور و مشاركت مردم در عرصههاي تصميمگيري تأمين شــود. از اين رو مردم مســلمان ايــران در 20 مهر 1358ش، با حضور در حوزههــاي رأيگيري، نمايندگان خود را براي عضويت در شــوراي شــهر انتخاب كردند تا اداره شــهرها را به مردم بســپارند. اما بــه علت نقص در قوانين، اين شــوراها فعالانه به كار خود ادامه ندادند. ولي ســرانجام پس از نوزده سال، در هفتم اســفند 1377، بار ديگر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بهصورت قانونمند و فراگير برگزار شد.

■ روز ملي كاهش آثار بلاياى طبيعي

در ايــران 20 تا 25 مهر، هفته كاهش بلاياي طبيعي نامگذاري شده اســت و روز 20 مهر را روز ملي كاهش اثــرات بلايــاي طبيعي نــام نهادهانــد. شــرايط اقليمي و جغرافيايي ايران نظيــر قرارگيري آن روي كمربند زلزله، واقعشدن در عرضهاي پايين و... از يك طرف و ساخت و سازهاي نامطلوب و بدون رعايت نكات ايمني از طرف ديگر، باعث آســيبپذيري ايــران در برابر بلاياي طبيعي شده است. اين تاريخ در سال 1373 تصويب شد.

■ روز بزرگداشت حافظ

خواجه شــمسالدين محمــد حافظ شــيرازي حدود ســال 726ق در شــيراز به دنيا آمد. وي پس از فراگرفتن دانشهــاي متداول عصر خود، ديوان شــعراي گذشــته و معاصــر خود را به دقت مطالعه كرد و نخســت معنا را از لفــظ جدا كرد و لفــظ را به دور افكند. او تفســير قرآن، حكمت و ادبيات عرب را بهخوبي ميدانست و چون قرآن را با چند روايت و قرائت حفظ كرده بود، به حافظ شهرت يافت. حافظ با الهامگرفتن از آموزههاي اسلامي و مفاهيم قرآني و بهكارگيري استعارات و كنايههاي منحصربهفرد، توانست نابترين غزلهاي تاريخ ادبيات ايران را بسرايد.

■ روز اسكان معلولان و سالمندان

بيستم مهر، به نام »روز اسكان معلولان و سالمندان« نامگذارى شــده است. ســالمندان و معلولان حق دارند از زندگى ســالم، مرفه و بانشــاطى برخوردار باشند و صرفاً وجود يكســرى ضعفهاى جسمانى نبايد باعث شود كه آنها لذت زندگى را تجربه نكنند.

■ 1492ميلادي: كشف قاره آمريكا توسط »كريستف كلمب«

در ســوم اوت 1492م، كريستوفر كلمبوس معروف به كريســتف كلمب كه دريانوردي ايتاليايى و در خدمت اسپانيا بود، ســفر دريايى خود را به وسيله يك كشتي به انــدازه قايقهاي امــروزي، از بندر پالوس اســپانيا آغاز و به ســمت اقيانوس اطلس حركت كرد. كلمب نخســتين كسي بود كه بدين اقيانوس ناشناس گام نهاد. او برخلاف بســياري از مردم زمان خود معتقد بود كه زمين گرد است و اطمينان داشت كه با سفر دريايى به سوي غرب ميتواند راهي تازه را براي تجارت سودآور اروپاييان به خاور دور پيــدا كند. كلمب هنگامي كــه در دوازدهم اكتبر 1492م پس از هفتاد روز دريانوردي از دور خشــكيهاي مربوط بــه قاره آمريــكا را ديد، تصور كرد كه به آســيا نزديك شده اســت و جزايري را كه كشــف كرده بود، هند غربي نام نهاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.