دغدغه جديد ميلياردرها

TOURISM - - حياطخلوت -

خودرو LS شــاهكار ديگري از لكســوس ژاپنى بهشــمار مــيرود كه در آن تركيبــى بىنظير از خصوصيات يك خودرو لوكس با امكانات فرازمينى و البته ظاهرى اسپرت جمع شده است. به اين ترتيب

شاهد جلوپنجره بزرگ، چراغهاى جلو باريك و كشيده و چراغ عقب با گرافيك خاص با LEDهاى L شــكل هســتيم تا LS ظاهرى شبيه به ديگر اعضاي خانواده لكسوس داشته باشد. قيمت اين خودرو هنوز نهايى نشده اما فعلاً صحبت از قيمتى بالاى 70هزار دلار براى مدلهاى پايه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.