سفر عمودى!

TOURISM - - حياطخلوت -

انتخاب مقصد، رزرو هتل، خريد بليت و چمدانى در دست و راهى سفرشدن انتخاب خيلىهاست؛ اما عدهاى هم دوست دارند همهچيز پيشبينىنشــده و متفاوت باشــد. به گزارش »توريسمآنلاين«، برخى جهانگردان ماجراجو بهجاى جادهاى مستقيم، مسيرى عمودى را انتخاب مىكنند؛ مثلاً بالارفتن از آبشار، كوه و صخره!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.