يك هفته نمايشگاه گردى با »توريسم«

TOURISM - - حياطخلوت -

وجود امكانات كافى نمايشــگاهى ســبب مىشود تا غرفهداران فرصتى مناســب براى ايجــاد علاقه در بازديدكننــدگان پيدا كنند و طراحى زيباى غرفهها بهعنوان يكى از مهمترين امكانات نمايشگاه، بايد در اولويت قرار گيرد. هفته آتى، در هر گوشــهاى از ايرانزمين كه هستيد، مىتوانيد با رفتن به نمايشگاههاى مختلف، بعدازظهرهاى پاييزى دلپذيرى داشته باشيد.

دوازدهمين نمايشــگاه بهداشت، ايمنى و محيط زيست در صنعت نفت از 23 تا 26 مهر در شيراز

شانزدهمين نمايشگاه بينالمللى لوازم و تجهيزات پليسى، ايمنى و امنيتى از 24 تا 27 مهر در تهران

هجدهمين نمايشــگاه بينالمللى صنايع مخابرات و اطلاعرســانى ايران تلهكام از 24 تا 27 مهر در تهران

دوازدهمين نمايشگاه كامپيوتر، الكترونيك، مخابرات و ماشينهاى ادارى از 24 تا 28 مهر در اراك نمايشگاه لوازم خانگى از 24 تا 28 مهر در بوشهر اولين نمايشــگاه تخصصى مادر، سيســمونى و كــودك از 25 تا 28 مهر در مشهد

اولين نمايشــگاه تخصصى هتلدارى، توريسم و خدمات مسافرتى از 25 تا 28 مهر در اهواز دومين نمايشگاه صنايع كوچك از 25 تا 28 مهر در زنجان هشتمين نمايشــگاه تخصصى حمل و نقل و ترافيك شهرى از 25 تا 28 مهر در مشهد

پنجمين نمايشــگاه تخصصى اســتاندارد و كيفيــت كالا از 25 تا 28 مهر در رشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.